Verschillende stadsprojecten in openbaar onderzoek!

Enquête publique

Posted on 21 February 2019

 


© Eric Herchaft
perspective.brussels zet een openbaar onderzoek op touw voor het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) voor verschillende Brusselse wijken:  Kazernes van Elsene, Weststation, Mediapark (Reyers) en Ninoofsepoort.

De betreffende ontwerpen werden door de regering in 1ste lezing goedgekeurd; ze stellen voor de principes van aanleg van deze strategische polen te definiëren en vertegenwoordigen concrete elementen van de stedelijke visie zoals die wordt uitgedragen door het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO).

Om in te spelen op de sterke regionale bevolkingstoename en de sociaaleconomische en milieu-uitdagingen die overal ter wereld samenhangen met stedelijke inrichting, koestert het GPDO de ambitie een project te ontwikkelen van een buurtstad die openbare ruimten en uitrustingen van algemeen belang ter beschikking stelt van de burgers, met het oog op hun persoonlijke ontplooiing. Een compacte en dynamische stad die groene ruimten en handelszaken ter beschikking stelt op wandelafstand van de plaatsen waar mensen wonen.

Demografische groei

De plannen van aanleg waarvoor het openbaar onderzoek nu wordt georganiseerd, stellen een kader vast voor de bouw van nieuwe woningen. In totaal delen de vier betrokken wijken 3200 wooneenheden.

Leefomgeving

Er moet een stad met een grotere dichtheid worden aangelegd rond meer openbare ruimten van grotere kwaliteit Dit is een voorwaarde voor de levenskwaliteit van de Brusselaars en de gebruikers van de hoofdstad. Om deze reden voorzien de ontwerpplannen die het voorwerp zijn van openbaar onderzoek stelselmatig in de creatie van grote openbare ruimten met onder andere 14 000 m² aan groene ruimte!

De buurtvoorzieningen of grootstedelijke uitrustingen die uitstraling verlenen aan de wijken, zijn ook een voorwaarde voor de levenskwaliteit in de stad. De RPA-ontwerpen stellen voor om meer dan 35 000 m² voor te behouden voor kinderdagverblijven, scholen en uitrustingen voor academische activiteiten, media-activiteiten of beroepsopleiding.

Een duurzame stad

Via verschillende voorstellen streven de RPA-ontwerpen ernaar om de aanleg van de betreffende zones te doen aansluiten bij een duurzame stadsdynamiek. Net om die reden zijn ze ambitieuzer dan de geldende regelgeving voor een groot aantal andere thema's. Getuige daarvan de verplichtingen op het vlak van waterbeheer, de ambities inzake parkeermogelijkheden, de bouw van fietsparkings of specifieke infrastructuur voor actieve mobiliteit alsook het behoud en de waardering van het gebouwde erfgoed.

Modaliteiten van het openbaar onderzoek

Om beroep te doen op de ervaringsdeskundigheid van de bewoners en het middenveld, organiseren perspective.brussels en de betrokken gemeenten per RPA een openbaar onderzoek. De documenten worden dan voor een openbaar onderzoek voorgelegd gedurende 60 dagen en zijn beschikbaar bij de gemeenten zelf of via de website van perspective.brussels. De opmerkingen en observaties kunnen geformuleerd worden bij de gemeenten, via een formulier beschikbaar op de website van Perspective en via de post. Meer info over de openbare onderzoeken:

Na het openbaar onderzoek zullen opmerkingen en observaties worden overgemaakt aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie zal inwinnen. Aanpassingen kunnen worden gemaakt voorafgaand aan een tweede lezing. Daarna zal de regering advies inwinnen bij de Raad van State en afhankelijk van dit advies het RPA definitief goedkeuren.