Gewestelijke en gemeentelijke spelers

Er zijn tal van gewestelijke en gemeentelijke diensten betrokken bij een schoolinfrastructuurproject.

Hun rol bestaat erin toe te zien op de naleving van de gewestelijke regelgeving en op de veiligheid van de gebruikers en ervoor te zorgen dat de geplande school goed in het stedelijk weefsel wordt ingebed.

  De gemeentelijke actoren

  De gemeenten zijn de eerste plaats waar de burger en de overheid met elkaar in contact komen.
  De oprichting of uitbreiding van een school heeft een weerslag op het leven in de wijk qua mobiliteit, openbare ruimte, lawaai enz.

  Het is belangrijk om tijdens de ontwikkelingsfase van het project advies in te winnen bij de gemeente omdat haar diensten beschikken over een uitgebreide terreinkennis. Bij elk openbaar onderzoek is trouwens een advies van het College over het schoolproject vereist.
  De webadressen van de Brusselse gemeenten staan vermeld op de website van Brulocalis (Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

  Ook de Dienst Scholen kan ondersteuning bieden als u contact wenst op te nemen met een gemeente.

  www.avcb-vsgb.be

  Bouwmeester Maître Architecte – BMA

  De Bouwmeester waakt over de kwaliteit van architectuur en stedenbouw in de openbare ruimte op het Brussels Hoofdstedelijk grondgebied. Samen met de Dienst Scholen adviseert en begeleidt de BMA de projectbeheerders van schoolinfrastructuurprojecten, van in de bestekfase tot bij de aanstelling van de projectontwerper: vastlegging van het programma, keuze van de procedure, opstellen van een masterplan.

  http://bma.brussels

  Brussel Mobiliteit

  Administratie bevoegd voor het beheer van schoolvervoerplannen.

  https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/school

  DBDMH - Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  De Brandweer levert adviezen over brandpreventie af.

  http://be.brussels/dbdmh/

  Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML)

  Het hoofddoel van deze commissie is advies te verstrekken over aanvragen van werken aan al dan niet beschermde gebouwen en landschappen. Als goederen die beschermd zijn of op de bewaarlijst staan, moet voor elke geplande ingreep een unieke vergunning aangevraagd worden (het document dat de vroegere 'erfgoedvergunning' en 'stedenbouwkundige vergunning' bundelt).

  http://www.crms.irisnet.be/nl

  Leefmilieu Brussel

  Deze instelling is onder meer bevoegd voor het toekennen van milieuvergunningen, vergunningen voor asbestverwijdering, de energieprestatie van gebouwen, het beheer van verontreinigde bodems.

  www.leefmilieu.brussels/school

  urban.brussels

  Het voornaamste doel van urban.brussels bestaat erin de territoriale ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen op een duurzame, evenwichtige en samenhangende manier, en dit met zes operationele eenheden:

  • de Directie Stedenbouw;
  • de Directie Cultureel Erfgoed;
  • de Directie Stadsvernieuwing;
  • de Directie Juridische Zaken;
  • de Directie Personeel en Organisatie;
  • de Directie Promotie en Informatie.

  urban.brussels verzorgt ook het secretariaat van twee adviesorganen:

  • de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML);
  • het Stedenbouwkundig College en het Milieucollege.

  De Dienst Scholen staat rechtstreeks in contact met de Directie Stedenbouw, die onder meer bevoegd is voor de stedenbouwkundige vergunning van scholen en de Directie Cultureel Erfgoed, die instaat voor de toekenning van stedenbouwkundige vergunningen voor goederen die beschermd zijn of op de bewaarlijst staan of waarvoor de procedure tot bescherming of inschrijving loopt.

  www.urban.brussels