Een brandweerkazerne als "stadsproject"

Verplaatst naar oktober 2020

Exhibition

Posted on 9 March 2020

 


 
Rue de Namur 59 - 1000 Bruxelles
In Brussel heb je brandweerlieden maar ook architecten nodig!
Het was Jacques Delors die brandweerlui en architecten in één adem noemde in het kader van de opbouw van Europa, maar de knipoog naar zijn citaat geldt net zo goed voor onze nieuwe tentoonstelling in Perspective.

Eén van de doelstellingen van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) is het moderniseren van zijn kazernes om te kunnen voldoen aan de nieuwe normen inzake duurzaamheid van gebouwen en comfort voor brandweerlieden.

Een nieuw project werd begin november 2019 gelanceerd via de aankondiging voor een overheidsopdracht door de MSI, waaraan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de realisatie ervan heeft toevertrouwd. Het project wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de DBDBMH en de gemeente Anderlecht, en geniet de steun van het team van de Bouwmeester.

Hierin wordt gezocht naar een ontwerp voor een gemengd programma voor de brandweerkazerne aan de Bergensesteenweg, in een wijk die volop in ontwikkeling is gesitueerd aan de Kanaalzone. Deze toekomstige 'nieuwe' kazerne optimaliseert de beschikbare gronden en financiële middelen door in het project een voorziening op te nemen die zowel de brandweerlui als de inwoners van de Kuregemwijk ten goede komt.

De polytechnische school van de Université Libre de Bruxelles komt studentenprojecten tentoonstellen in het kader van een architectuurworkshop voor studenten in het 3de jaar bachelor burgerlijk ingenieur architect.

In deze workshop worden de architecturale compositie en projectmanagement op elkaar afgestemd om zo tot een concept te komen voor een hedendaagse openbare voorziening ingebed in een specifieke context.

Kortom, de polytechnische school van de ULB organiseert haar 'wedstrijdoproep' op basis van wat er gebeurt in het kader van het werk dat de gewestelijke autoriteiten verwezenlijken.
Net als bij de vorige tentoonstelling over de Noordwijk kan onze nieuwe tentoonstelling een vertrekpunt zijn voor verder denkwerk in de verschillende vakgebieden die verband houden met territoriale ontwikkeling, met een accent dat niet zo vaak aan bod komt: het technische aspect...

En savoir plus