< All the Strategische Polen

Schaarbeek-Vorming

Het Gebied van Gewestelijk Belang ‘Schaarbeek-Vorming’ ligt in het noorden van het Brusselse Gewest. Het biedt een uniek grondpotentieel en is bovendien goed toegankelijk.

  Schaerbeek-Formation
  Schaerbeek-Formation
   

  Beschrijving

  Verbonden met het kanaal, het wegennet en de spoorlijn is het de ideale locatie voor de ontwikkeling van een nieuw centrum voor economische transitie, multimodale logistiek en circulaire economie, binnen een sterker ecologisch netwerk.

  Schaarbeek-Vorming is de grootste grondreserve in Brussel (ongeveer 60 ha) en is aangewezen als een strategische zone. Rond de spoorwegsite en haar omgeving kristalliseren zich een aantal ruimtelijke en strategische vraagstukken.

  Perspective leidt ontwikkelt een globale visie voor de toekomst van de site. Het doel is om het masterplan te actualiseren. Dit gebeurt in samenspraak met de andere regionale overheden.

  Om deze opdracht uit te voeren, heeft Perspective een multidisciplinair team van stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten geselecteerd dat sinds de zomer van 2023 aan het project werkt (team gecoördineerd door ORG en samengesteld uit de bureaus Aries, E-Biom, Rebel, Bas Smets, Switchrs, Traject, Common Ground) .

  Achtergrond

  Een multimodaal logistiek platform

  Het terrein wordt gekenmerkt door een trimodale bereikbaarheid:

  • over water, via de voorhaven en haar containerterminal;
  • per spoor, meer bepaald vrachtlijn L26, die het bedrijventerrein verbindt met het gehele Belgische spoorwegnet;
  • via de weg, verbonden met de Brusselse Ring en Brussels Airport.

  Door het gebruik van het kanaal en het spoor voor het vervoer van goederen te bevorderen, biedt de ontwikkeling van deze site een kans om de weerbaarheid en duurzaamheid van de distributiesystemen en stadslogistiek in het Brussels Gewest te verbeteren.

  Een circulaire economische pool

  De overgang naar een circulaire economie op de site is gebaseerd op de oprichting van een centrum dat zich richt op afvalverwerking en -terugwinning (biomethanisatie, bouwafval, grondverwerking, omzetting van afval in grondstoffen). De oprichting van een logistiek platform zal de eerste stap zijn op weg naar een duurzame stadslogistiek.

  De oprichting van dit nieuwe economische en logistieke centrum zal de ongeschoolde tewerkstelling in de sector van het sorteren, herwerken en inzamelen van materialen stimuleren. De nabijheid van een aantal spelers waarvan de economische activiteiten als cruciaal worden beschouwd in de sector van de circulaire economie (Net Brussel, Haven van Brussel) maakt het gemakkelijker om een interessante cluster op te zetten.

  De studie van Perspective over de economische en logistieke uitdagingen gaat hier verder op in.

  Versterken van het groene en blauwe netwerk

  Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) bepaalt de rol van Schaarbeek-Vorming in het gewestelijke groen-blauwe netwerk.

  Ecologie is een drijvende kracht achter de grootschalige territoriale ontwikkeling van dit gebied. Ook bij de ontwikkeling van een nieuwe visie, is dit thema van bij het begin geïntegreerd in het proces. Te beginnen met een biodiversiteitsonderzoek in de zomer van 2023, dat zal worden uitgevoerd over een periode van 1 jaar om ervoor te zorgen dat alle seizoenen in aanmerking worden genomen.

  Met het oog op een kwaliteitsvolle en coherente landschapsontwikkeling wordt de Zenne opengelegd en worden de principes van het Beeldkwaliteitsplan (BKP) toegepast. Dat plan wil de ecologische corridors tussen het kanaal en de omliggende wijken versterken.

  De nabijheid van de Zenne en het waterzuiveringsstation in het noorden van het gewest maken een voorbeeldig regenwaterbeheer noodzakelijk. Er zal een wetland- en infiltratienet worden aangelegd. Die ecosystemen worden mee in de planning opgenomen.

  Beheer van mobiliteit naar de stad

  De mobiliteit om de stad binnen te komen wordt opnieuw bekeken in het kader van een intergewestelijke mobiliteitsstudie. De bedoeling is de Vilvoordselaan opnieuw in te richten, de toegankelijkheid van de Budabrug te herzien en de verkeersstromen typisch voor dit soort stedelijk gebied in goede banen te leiden. Dankzij de uitbouw van een stedelijk logistiek en distributiecentrum van gewestelijke omvang moeten minder zware vrachtwagens de stad binnenrijden. De aanleg van een netwerk van fietspaden in het groengebied waar de Zenne wordt opengelegd, zal de plek beter toegankelijk maken voor actieve vervoermiddelen.

  Historiek

  Participatie en dialoog met belanghebbenden centraal in het proces

  Vanaf het begin is er dialoog opgezet met het maatschappelijk middenveld en met de belanghebbenden van het project. Verschillende participatieformats worden gebruikt tijdens de opdracht, om de verschillende actoren te betrekken. Een eerste rondetafelgesprek had plaats in november 2023, met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.

  Historiek

  Het ontwikkelingspotentieel van het terrein wordt bevestigd in een richtschema dat in 2013 door de Brusselse regering werd goedgekeurd.
  Dat richtschema was gebaseerd op de herstructurering en versterking van de economische en havenactiviteiten, de aanleg van een gebied voor voorzieningen op grootstedelijke schaal in de onmiddellijke omgeving van het station van Schaarbeek en de ontwikkeling van een nieuwe wijk. De uitdagingen van de stad zijn intussen echter geëvolueerd, waardoor nog meer nadruk is komen te liggen op economische transitie en een betere ecologische weerbaarheid van het gewest.

  Contact