< All the Strategische Polen

RPA - Josaphat

in uitvoering

De Josaphatsite, een voormalige rangeerstation dat over de gemeentes Schaarbeek en Evere verspreid ligt, is een strategische ontwikkelingszone voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Stadsproject Josaphat

  © perspective.brussels / BUUR

  Beschrijving

  De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (msi.brussels) kocht in 2006. Deze site staat op het punt om omgevormd te worden tot een gemengde en duurzame stadswijk rond een openbare groene ruimte, met plaats voor de bestande biodiversiteit.

  De Brusselse Regering duidde de Josaphatsite aan als strategische ontwikkelingszone, en voorzag een ontwikkelingsstrategie voor deze wijk. Perspective vertaalt deze strategie in een Richtplan van aanleg (RPA) dat aan een openbaar onderzoek en het advies van verschillende instanties wordt onderworpen. Daarna keurt de Regering het plan definitief goed.

  Sociale mix en duurzame stedelijke integratie

  De doelstellingen van de Regering voor de reconversie van de Josaphatsite zijn als volgt:

  • de band met de omliggende wijken versterken,
  • inzetten op zachte mobiliteit, betere verbindingen met het openbaar vervoer door gebruik te maken van het bestaande GEN-station,
  • de sociale mix bevorderen, met degelijke sociale en private woningen,
  • een ruime openbare groene zone inrichten, met aandacht voor de bestaande biodiversiteit,
  • de bedrijvenzone gelegen op de site moderniseren.

  Woningen, voorzieningen en groene ruimten

  Het ontwerp van Richtplan van aanleg (RPA) houdt rekening met het potentieel van de site en de doelstellingen van de Gewestelijke Regering. Het voorziet de ontwikkeling van:

  • een ononderbroken openbare groene ruimte van 9 hectare,
  • ongeveer 1200 woningen, waarvan 45% sociale woningen en 55% private woningen,
  • voorzieningen voor de toekomstige bewoners: scholen, kinderopvang, sport- en cultuurinfrastructuur, vrijetijdsvoorzieningen, enz.

  En nu?

  In 2019 heeft u ons tijdens een eerste openbaar onderzoek uw mening gegeven over de toekomst van de Josaphat-site. Op basis daarvan werd het project aanzienlijk verbeterd.

  Het nieuwe project voor de Josaphatwijk kreeg concreet vorm in een Richtplan van Aanleg (RPA). Dat door de Brusselse regering werd goedgekeurd in eerste lezing.

  Het openbaar onderzoek liep van 16 september tot 25 november 2021.

  Na het openbaar onderzoek heeft de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) 60 dagen om een advies in te dienen over het ontwerp van het plan. Op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek, het advies van de instanties en de GOC, beslist de Regering of het plan al dan niet dient aangepast te worden en in welk opzicht. Eens goedgekeurd in tweede lezing, wordt het ontwerp van het plan voorgelegd aan de Raad van State en goedgekeurd in derde lezing. 15 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt het plan dan in werking.

  Voorgeschiedenis

  Voorgeschiedenis

  2006: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is eigenaar van de site geworden.

  Mei 2018: De regering geeft aan Perspective de opdracht een ontwerp van RPA uit te werken.

  Juni 2018: Twee openbare informatievergaderingen vonden plaats op, respectievelijk, 8 en 11 juni, overeenkomstig artikel 3 §4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie- en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van de ontwerpen van RPA.

  Mei 2019: Het ontwerp van RPA werd in 1ste lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  Oktober - december 2019: Van 2 oktober tot 3 december 2019 werd het ontwerp van RPA voorgelegd in het kader van een openbaar onderzoek.

  April 2020: De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) heeft haar advies verleend betreffende het ontwerp van RPA.

  Winter 2020-2021: Op basis van de adviezen van instanties en het openbaar onderzoek, heeft de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, Perspective gevraagd om het ontwerp RPA en het Milieueffectenrapport (MER) aan te passen.

  Juli 2021: Het ontwerp van RPA werd in 1ste lezing bis goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

  September – November 2021: Van 16 september tot en met 25 november 2021, wordt het gewijzigd ontwerp RPA aan een openbaar onderzoek voorgelegd.

  Updated: 2022.06.22

  Steps of the PAD

  Arrêté d'élaboration
  Préparation de l'élaboration du projet
  Consultation citoyenne / Information et participation
  Élaboration du projet
  Adoption en 1ère lecture
  Enquête publique et avis d'instances
  Avis de la CRD
  Analyse du processus de consultation publique, concertations et arbitrages
  Éventuelle adaptation du projet
  Adoption en 2ème lecture
  Avis du Conseil d'État
  Éventuelle adaptation du projet
  Adoption en 3ème lecture
  Publication et entrée en vigueur
  Mise en oeuvre du projet

  Contact

  josaphat () perspective ! brussels