Welzijn en gezondheid

In het kader van zijn opdracht inzake stedenbouwkundige studies en planning besteedt perspective.brussels veel aandacht aan het aspect 'welzijn & gezondheid', op gewestelijk én op lokaal vlak. Dit aspect wordt met name geanalyseerd bij de opstelling van diagnoses die het Brusselse grondgebied of een bepaalde perimeter bestrijken, maar ook via de werkzaamheden die in samenwerking met het netwerk Care in the City worden verricht.


   

   

   

   

  © Pedro Correa

   

  Beschrijving

  De Belgische Grondwet garandeert via artikel 23 het recht van eenieder om een menswaardig bestaan te leiden en, bijgevolg, het recht op bescherming van de gezondheid, sociale en medische bijstand, toegang tot behoorlijke huisvesting en bescherming van een gezonde leefomgeving.

  Er is sprake van een gezonde leefomgeving als de blootstelling aan stedelijke hinder (vervuiling, lawaai enz.) zo laag mogelijk is en als er voldoende betaalbare en toegankelijke voorzieningen zijn. Het verbeteren van de leefomgeving en het creëren van een omgeving die bevorderlijk is voor het welzijn van iedereen zijn daarom noodzakelijke aandachtspunten in de ruimtelijke ordening en vereisen een geïntegreerde aanpak en een holistische visie.

  Upstream werken aan de stedelijke ontwikkeling

  "Hoe zit het met het aanbod van en de vraag naar zorg in Brussel? Hoe kunnen de voorzieningen en diensten in de gezondheidszorg toegankelijk(er) worden gemaakt? Is de huisvesting geschikt voor minder mobiele personen?" Door de dimensie 'welzijn & gezondheid' te integreren in zijn analyses en diagnoses, en door een beroep te doen op de partners in het netwerk Care in the City, besteedt Perspective in een zo vroeg mogelijke fase van het stadsontwikkelingsproces aandacht aan de ecologische en sociale aspecten.

  Analyses en diagnoses

  Perspective stelt diagnoses op in het kader van de Stadsvernieuwingscontracten (SVC) en prioritaire ontwikkelingspolen op basis van kwantitatieve en, zo nodig, kwalitatieve analyses van de aspecten 'welzijn & gezondheid'.Perspective verricht ook specifieke, projectgebonden diagnoses op vraag van de gezondheidssector zelf (bv. een analysestudie voor de ziekenhuissector).Merk op dat Perspective een memento heeft opgesteld waarin een gedeelde methodologie wordt voorgesteld voor het uitvoeren van territoriale diagnoses die rekening houden met de behoeften op het vlak van welzijn & gezondheid.Verschillende territoriale diagnoses werden reeds verrijkt op het vlak van die thema's dankzij de in dat memento vermelde indicatoren en informatiebronnen. Zo werd een specifieke analyse gemaakt van de ervaringen en behoeften van oudere personen in het gebied Herrmann-Debroux ter ondersteuning van de definitiestudie die werd uitgevoerd in het kader van het inrichtingsontwerp van dat grondgebied

  Onderzoek en innovatie

  Perspective streeft ernaar zijn expertise en kennis voortdurend te versterken, onder meer via innovatieve methoden of projecten.

  Perspective voerde een proefbeoordeling uit onder de naam Gezondheidseffectenstudie (GES) op het grondgebied van het Stadsvernieuwingscontract (SVC) nr. 7 rond het Zuidstation, met als doel de mogelijke gevolgen voor de gezondheid op voorhand vast te stellen en te beoordelen om de behoeften in dat verband beter te integreren in de ruimtelijke ordening.

  Perspective heeft ook een denkoefening opgezet over de huisvestingsprojecten van het type 'alternatieve habitats', de mogelijke moeilijkheden en de ontwikkelingshefbomen ervan, met het oog op het opbouwen van gemeenschappelijke kennis. Dit werk resulteerde in een studie in samenwerking met het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg, gewijd aan 11 collectieve woonprojecten met een sociaal oogmerk en een ABOUT 

  Ondersteuning en netwerken

  Door de behoeften in kaart te brengen en de mogelijkheden te beoordelen, ondersteunt Perspective de programmering van voorzieningen voor welzijn & gezondheid in de strategische gebieden.

  Perspective helpt via de taskforce Voorzieningen de beroepsbeoefenaars die op zoek zijn naar lokalen (huisartsen, medische huizen, verpleegkundigen, kinesisten, psychologen) om ruimten te vinden die aangepast zijn aan hun behoeften en maakt zo de ontwikkeling van de eerstelijnszorg mogelijk in het licht van de behoeften van de wijken.

  Care in the City

  Care in the City: een gemeenschappelijke visie en een gedeelde expertise

  In 2017 werd het netwerk Care in the City opgericht om de link te leggen tussen de gewestelijke bevoegdheden (ruimtelijke ordening) en de gemeenschapsbevoegdheden (welzijn & gezondheid). Via 'Care in het City' werkt Perspectief structureel samen met vertegenwoordigers en partners uit de gezondheids- en welzijnssector om kennis te ontwikkelen en de integratie van gezondheids- en welzijnsvraagstukken in de stedelijke planning te bevorderen.

  Naast Perspective zijn de partners van het netwerk Care in the City:

  In nauwe samenwerking met de actoren op het terrein helpt Perspective onder meer om het zorgaanbod op gewestelijk niveau op een meer coherente, toegankelijke en geïntegreerde manier te organiseren. In dit verband is binnen het partnerschap Care in the City een specifieke werkgroep (WG Territoria) opgericht.

  De problemen die voortvloeien uit het versnipperde zorgbeleid, de ongelijkheden op gezondheidsgebied en de toegankelijkheid van de zorg in het Brussels Gewest komen ook aan bod in verschillende publicaties:

  Contact