Een bijgewerkte diagnose voor Territorium Noord: naar een gedeelde visie

Publication

Posted on 25 November 2021

 


© perspective.brussels
Eind 2020 organiseerde perspective.brussels een publieke bevraging over het Territorium Noord. Deze kende een groot succes, met bijna 1000 deelnemers.

De verzamelde informatie werd geanalyseerd, in kaart gebracht en gekruist met statistische gegevens. Het resultaat daarvan wordt nu gepubliceerd en beschikbaar gesteld.

De diagnose richt zich op de morfologische evolutie van het territorium en de belangrijkste transities die zijn geschiedenis markeren evenals op het gebruik ervan inzake mobiliteit, voorzieningen en diverse activiteiten. Ze maakt ook een stand van zaken op van de vele actuele ontwikkelingen, publiek zowel als privé.

Op basis van de diagnose en om gevolg te geven aan de opdracht die de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toevertrouwde aan perspective.brussels om een gedeelde visie te ontwikkelen voor Territorium Noord, zijn de volgende werkfasen al aan de gang met als doel de uitdagingen van het territorium te identificeren, de kernelementen van de visie vast te stellen en de middelen te bepalen om daaraan te voldoen.

Die voorstellen zullen het voorwerp uitmaken van een tweede publieke bevraging die vanaf midden december 2021 zal plaatsvinden. 

U kan de diagnose vanaf nu raadplegen!

Publications

En savoir plus