Volledige opheffing van het BPA 'Blok 252' in Anderlecht

Posted on 19 December 2022

 


 
Op 19 mei 2022 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de volledige opheffing van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) 'Blok 252' van de gemeente Anderlecht goedgekeurd. De perimeter van het BBA beslaat één enkel huizenblok dat wordt begrensd door de Buffonstraat, Adolphe Willemynsstraat, Martin Van Lierstraat en Broekstraat over een oppervlakte van 2,17 ha.

Motivering voor de volledige opheffing

Een BPA (Bijzonder Plan van Aanleg) is vergelijkbaar met een BBP (Bijzonder Bestemmingsplan).

De redenen die worden aangevoerd ter staving van het verzoek tot volledige opheffing van het BPA 'Blok 252' zijn de volgende:

  • Het BPA is bijna volledig uitgevoerd en is niet langer een toekomstvisie. Enkel de door het plan bepaalde zone met openbare bestemming wordt niet gebruikt als parking, maar als een openbaar park dat bijdraagt aan de kwaliteit van het binnenterrein van het huizenblok;
  • Het gemeentelijke ontwikkelingsplan beoogde de opheffing van de BPA's die mogelijk konden worden opgeheven, waaronder het BPA 'Blok 252';
  • De opheffing van het BPA zal bijdragen aan de vereenvoudiging van de planologische context;
  • Het BPA 'Blok 252' dateert van vóór het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). Het vertoont inconsistenties/ontoereikendheden tegenover de plannen van hoger niveau die momenteel van kracht zijn (GPDO, GBP, GemOP). Sommige voorschriften van het BPA zijn bovendien impliciet opgeheven door het GBP. Voorbeeld van inconsistenties:
    • Met name de inconsistenties met betrekking tot de bestemmingen kantoren en hotels die door de voorschriften van het BPA niet zijn toegestaan;
    • Het opleggen van bouwprofielen in het BPA, hetgeen in strijd kan zijn met de strategie van het GPDO om het bestaande stedelijke weefsel op gecontroleerde wijze te verdichten;
  • Het GBP, de GSV, het GPDO, het GemOP en de regels voor een goede ruimtelijke ordening voldoen om elk project binnen de zone naar behoren te begeleiden;
  • De opheffing van het BPA in plaats van een wijziging ervan is verantwoord.

Gevolgen van de volledige opheffing van het BPA 'Blok 252'

Het GBP en de GSV zullen van toepassing zijn na de volledige opheffing van het BPA 'Blok 252' en zullen volstaan om samen met het GPDO en het GemOP een correct kader te vormen voor elk project in de zone.

Bestemmingskwesties zullen worden geregeld door de bepalingen van het GBP. Het woongebied van het GBP zal de invoering van nieuwe bestemmingen mogelijk maken en leiden tot een meer gemengd gebruik.

De voorschriften van de GSV met betrekking tot de inplanting en de hoogte van de gebouwen, die op de naburige gebouwen zijn gebaseerd, bieden een kader voor mogelijke toekomstige projecten.

De volledige opheffing van het BPA zal geen negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het gebied. Ze is gerechtvaardigd in plaats van een wijziging van het plan.

En savoir plus