Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Perspective staat centraal in de organisatie!

Gepubliceerd op 12 juni 2023

 


 

Van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 zal België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU) bekleden. Perspective speelt een volwaardige rol in dit voorzitterschap als hoofd van het deel 'Stedenbeleid'.

Het voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de Europese Unie, vaak ‘de Raad’ genoemd, vertegenwoordigt de regeringen van de verschillende lidstaten door ministers of Staatssecretarissen in verschillende formaties samen te brengen, afhankelijk van hun bevoegdheden.

Het voorzitterschap van de Raad wordt telkens voor zes maanden bekleed door een van de lidstaten. Die lidstaat zit vervolgens alle vergaderingen van de Raad voor en organiseert een aantal evenementen en bijeenkomsten met politieke vertegenwoordigers en experts.

Er zijn geen verkiezingen voor het voorzitterschap: Een vooraf bepaalde beurtrol kent elke EU-lidstaat deze titel toe voor een periode van zes maanden. Dat betekent dat elke lidstaat, groot of klein, op een gegeven moment het voorzitterschap van de Raad op zich neemt.

 

2024, België als voorzitter!

In de eerste helft van 2024 is het de beurt aan België om die rol te vervullen!

Ons land zal verantwoordelijk zijn om "voortrekkersrol bij de werkzaamheden van de Raad inzake EU‑wetgeving en zorgt daarbij voor de continuïteit van de EU‑agenda, ordelijke wetgevings­processen en samenwerking tussen de lidstaten" (bron)

De rol van het voorzitterschap is die van een eerlijke en neutrale bemiddelaar, maar ook die van scheidsrechter. Omdat het voorzitterschap aan België toelaat om de Europese agenda te bepalen, zal België echter ook prioriteiten kunnen bepalen in de Europese besprekingen, die het als essentieel beschouwt.

Perspective, een schakel in het hele gebeuren

De verschillende Raadsformaties die het voorzitterschap zal leiden, en de evenementen die het organiseert, worden verdeeld over het federale niveau, de gefedereerde entiteiten en de communautaire entiteiten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn besturen zullen het voorzitterschap op zich nemen in twee domeinen: stedenbeleid, toegekend aan perspective.brussels, en milieu, toegekend aan Leefmilieu Brussel. Deze voorbereidingen gebeuren in nauwe samenwerking met Brussels International en de Permanente Vertegenwoordiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de EU.

Uitvoering van het stedenbeleid

Stedenbeleid is geen officiële bevoegdheid van de EU. Er bestaat geen Europese wetgeving voor dit vakgebied en de beslissingsmacht ligt dus bij de lidstaten.

Door uitwisselingen te bevorderen en bijeenkomsten op zowel politiek als technisch niveau te organiseren, kan de EU echter acties aanmoedigen, stimuleren en coördineren die invloed hebben op steden : zij het gezamenlijke nationale acties of Europese acties op een ander gebied van de EU die van invloed zijn op steden, zoals het milieu.
Zo behandelen de lidstaten stedenbeleidskwesties op intergouvernementeel niveau in de Informele Raad, welke ook wordt gecoördineerd door het land dat het voorzitterschap bekleedt.

Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU zal Perspective daarom verantwoordelijk zijn voor de organisatie van drie bijeenkomsten van de Informele Raad, waaraan onder meer de technische contactpunten en de directeuren-generaal van de ministeries van de lidstaten deelnemen, evenals leden van Europese instellingen die bevoegd zijn voor het stedenbeleid.

Naast deze drie bijeenkomsten is er ook een bijeenkomst op hoog niveau gepland voor burgemeesters van grote steden, een workshop over de stedelijke agenda en een ontmoeting tussen Europese stedenbouwkundige instellingen.

2023, een jaar van voorbereiding ...

Om ervoor te zorgen dat dit uitzonderlijke evenement soepel verloopt, heeft Perspective een speciaal team opgericht binnen haar cel 'Internationaal, Europa en Interregionaal'. Dat team is ondertussen uitgebreid bezig met de voorbereidingen van het voorzitterschap.

Het precieze programma wordt vastgesteld in nauwe samenwerking met de kabinetten van de bevoegde ministers en de verschillende betrokken gewestelijke besturen (Brussels International, Leefmilieu Brussel, visit.brussels, urban.brussels, safe.brussels enz.), maar zal ook tijdens vergaderingen en besprekingen met allerlei Belgische en Europese partners worden bepaald. De logistieke organisatie van de evenementen is reeds in volle gang.

Blijf op de hoogte van het verloop van het voorzitterschap en de besproken onderwerpen via onze website en onze sociale netwerken: Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram !