Defensie-site: Oproep aan ontwerpers

Projectoproep

Gepubliceerd op 28 november 2019

 


© Séverin Malaud

De Defensie-site (90 ha), gelegen in het oosten van Brussel, krijgt veel belangstelling. Omdat het NAVO-hoofdkwartier naar de overkant van de Leopold III-laan is verhuisd en Defensie een nieuw, compacter hoofdkwartier langs de Leopold III-laan  zal bouwen, wordt een enorm deel van de site vrijgemaakt.

Dit biedt de kans om een nieuwe gemengde wijk, een metropolitaan landschapspark en een ecologische corridor met een bos van min. 20 ha te ontwikkelen. Er zijn al diverse voorbereidende studies en onderzoeken uitgevoerd. Het  Brussels en Vlaams gewest, wensen nu het planologisch kader voor deze stedelijke ontwikkeling te verankeren.

De opdracht kent verschillende uitdagingen: de grootschaligheid van het studiegebied, de intergewestelijke multi-actorenaanpak en de ontoegankelijkheid van dit randstedelijk gebied. Het team zal dus blijk moeten geven van een innovatieve benadering om dit stadsdeel om te vormen tot een eigentijdse articulatie tussen stad en landschap.

Het Departement Strategie van perspective.brussels lanceert daarom een gezamenlijke opdracht met het Departement Omgeving van het Vlaams Gewest voor de opmaak van een Richtplan van Aanleg (RPA) en een GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) de Defensie-site en de cluster begraafplaatsen gelegen langs de Everestraat. Deze studie omvat ook ontwerpend onderzoek en het MER (milieueffectenrapport) - onderzoek.

De twee gewesten zijn daarom op zoek naar een multidisciplinair en tweetalig team (architect-stedenbouwkundige, landschapsarchitect, deskundige ecologie, mobiliteitsdeskundige, MER-deskundige), dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het planologische kader.

Oproep aan ontwerpers – RPA Defensie

Meer info