Een nieuwe bladzijde voor Territorium Noord

Publieke bevraging (verlengd tot 27 maart)

Publieke bevraging

18 januari > 27 maart 2022

Gepubliceerd op 18 januari 2022

 

Noordstation, een nieuwe multimodale pool
Noordstation, een nieuwe multimodale pool
 
De Zenne heropend
De Zenne heropend
 
Territorium Noord (de wijken Manhattan, Brabant, Masui, Sint-Rochus en Sint-Lazarus) ondergaat ingrijpende veranderingen. perspective.brussels raadpleegt bewoners en de associatieve, de privé- en de openbare sector om tot een gedeelde visie te komen over dit stuk Brussel.

In 2018 kreeg perspective.brussels van de Minister-President van het Brussels Gewest de vraag om een geactualiseerde diagnose uit te werken voor het Territorium Noord. Het ging hiervoor aankloppen bij de nodige overheidsinstanties met statistische, cartografische en stedenbouwkundige informatie en bouwde voort op de resultaten van een eerste raadplegingsronde in november en december 2020. Uit deze diagnose van dit gebied gekenmerkt door de aanwezigheid van grote infrastructuren en doorsneden door meerdere stedelijke breuklijnen zoals het kanaal, de kleine ring en spoorlijnen blijkt dat hier nood is aan openbare voorzieningen, dat veel wijkbewoners in armoede leven en dat er grote uitdagingen bestaan qua veiligheid.

Zowel het Gewest als de gemeenten hebben in dit gebied al grote inspanningen gedaan voor stadsvernieuwing en sociale cohesie. Toch komt de gezondheidscrisis hier bijzonder hard aan, wat de nood aan een nieuwe en samenhangende benadering van heel dit stadsdeel nijpend maakt. De sociale mix en de verhouding tussen de aanwezige functies moeten verbeteren en dat kan als de renovatie van het kantorenpark van de Manhattanwijk goed wordt omkaderd en de gebouwen ook andere functies krijgen. Huisvesting bijvoorbeeld. Maar ook aan de bewoonbaarheid van de bestaande woningen (en vooral qua warmte- en geluidsisolatie) moet verder worden gewerkt.  Omdat hier zo weinig groene ruimten in privébezit zijn, moeten ook de openbare groene ruimten van het Territorium Noord opnieuw worden bekeken en een multifunctioneel en aantrekkelijk aspect krijgen.

Op grond van die diagnose ziet perspective.brussels vier grote uitdagingen voor dit gebied:

  1. De band tussen de verschillende wijken herstellen en de openbare ruimten opwaarderen
  2. De wijken aanpassen aan de hedendaagse milieu- en klimaatvereisten (groen netwerk, EPB…)
  3. Meer diversiteit brengen in de aanwezige activiteiten en in de economische dynamiek
  4. De leefbaarheid en de veiligheid verbeteren

perspective.brussels gaat deze uitdagingen aanpakken en stuurt daartoe een dynamiek aan die berust op een breed overleg om zo een nieuwe bladzijde te schrijven voor dit versnipperde stuk Brussel. Deze dynamiek moet een nieuw strategisch kader tot stand brengen dat is gebouwd rond deze uitdagingen en alle betrokken partijen samenbrengt, en dan in de eerste plaats de bewoners en de gebruikers. Dit strategisch kader moet alle lopende en toekomstige initiatieven ondersteunen, ongeacht of deze uitgaan van de overheid of van de privé.

Daartoe organiseert de gewestelijke instelling van 18 januari tot 6 maart 2022 (verlengd tot 27 maart) een tweede publieke raadpleging om de visie op de evolutie van deze wijk verder te verfijnen. In de bevraging komen meerdere concrete thema’s aan bod:  Hoe kunnen we de gebouwen in de wijk verbeteren? Welke grote problemen zien bewoners en gebruikers in de verschillende zones van het gebied? Waarmee kunnen we de leefbaarheid verbeteren?

Op 16 februari zal ook een informatievergadering worden gehouden voor omwonenden en belangstellenden. Rudi Vervoort, Pascal Smet en perspective.brussels zullen informatie verstrekken over de geplande metamorfose van de wijk. De minister-president en de staatssecretaris voor Stadsontwikkeling hebben van de Brusselse regering de opdracht gekregen om de ontwikkeling van de Noordwijk 2.0 te coördineren. Zij zullen worden belast met het ontwikkelen van een globale visie en het harmoniseren van alle projecten van zowel particuliere als overheidsactoren, in het licht van deze visie en tussen de verschillende projecten.

Deelnemen en meer informatie op www.territoriumnoord.brussels !

Op basis van het resultaat van de raadpleging stelt perspective.brussels een visiedocument op dat zal worden besproken met de openbare en associatieve actoren en vervolgens aan de Regering wordt voorgelegd. perspective.brussels gaat op diezelfde basis de toekomstige projecten en ontwikkelingen in het Territorium Noord begeleiden en daarbij bijkomende tools uitwerken om dit te vernieuwen, telkens aan de hand van de gedeelde visie die op basis van de raadpleging tot stand is gekomen.

Meer info