Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP): start met de procedure van herziening

Gepubliceerd op 11 januari 2022

 


© perspective.brussels/Reporters

Op initiatief van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nam de Brusselse Regering op donderdag 23 december 2021 het besluit om formeel de wijzigingsprocedure van het Gewestelijk Bestemmingsplan (het “GBP”) in te zetten.

Het GBP is een essentieel planningsinstrument in Brussel dat het gewestelijk grondgebied opdeelt in gebieden op basis van de activiteiten die er zijn toegestaan. Het bepaalt daarmee voor elk perceel wat er al dan niet mag worden gebouwd (woningen, kantoren, winkels...). Omwille van zijn regelgevende waarde is deze overheidstool voor alle stedelijke actoren van groot belang omdat elke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag verplicht aan de regels van het GBP dient te voldoen.

Het plan bestaat ondertussen twintig jaar. Zoals reeds werd aangekondigd in de Gewestelijke Beleidsverklaring voor de bestuursperiode 2019-2024 beslist de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om van start te gaan met de werkzaamheden voor de bijwerking van het plan om het nog beter te laten aansluiten bij de uitdagingen waarmee steden vandaag geconfronteerd worden en bij de economische, sociale, stedenbouwkundige en milieucontext van ons stadsgewest.

Ook al is het plan sinds 2001 al een aantal keer aan een gedeeltelijke wijziging onderworpen, toch is het GBP ondertussen toe aan een globale herziening van zijn voorschriften, zowel van het uitgeschreven gedeelte als van de kaarten.

Op twintig jaar tijd is het Brussels Gewest immers sterk veranderd. Het heeft er bij de opeenvolgende staatshervormingen bevoegdheden bijgekregen en staat net zoals alle andere grootsteden op de planeet voor nieuwe stedelijke uitdagingen: de bevolkingsontwikkeling en de nood aan betaalbare woningen, de toegenomen behoefte aan voorzieningen van collectief belang en openbare dienst, de klimaatbescherming en de beperking van de vervuilende uitstoot, de bestrijding van het warmte-eiland-effect en de vergroening van de stad, de uitvoering van het Good Move plan en de herkwalificatie van openbare ruimten, de invoering van een juridisch kader om stadslandbouw mogelijk te maken enz.

perspective.brussels is de gewestelijke instelling die de herzienings-werkzaamheden aan het plan gaat uitvoeren en superviseren. De eerste raadplegingen van gewestelijke en gemeentelijke instanties zijn al gebeurd en van 26 augustus tot 15 oktober vond een eerste digitale informatiesessie van het publiek plaats. Nu moet met het oog op de herziening van het GBP een grondige analyse van het Brussels stedelijk weefsel worden uitgevoerd. Concreet doorkruisen vanaf 2022 veldonderzoekers het gewestelijk grondgebied om vast te stellen hoe dit de voorbije jaren is geëvolueerd. Zodra dit titanenwerk is afgerond, wordt op basis van de analyse de bestaande feitelijke toestand bijgewerkt, een geheel van informatie dat essentieel is om een sterk en becijferd territoriaal ontwikkelingsbeleid te kunnen voeren.

Parallel met dit veldonderzoek kunnen dit jaar de voorbereidende werkzaamheden voor de herziening van het planningsinstrument van start gaan. Hierbij worden alle drijvende krachten van het Gewest betrokken binnen gewestelijke werkgroepen en aan de hand van een uitgewerkt participatieproces.

Meer info