Heyvaert: een wijk in transitie opdat wonen, bedrijfsactiviteiten en kwaliteitsvolle groene ruimten hand in hand gaan

Goedkeuring van het RPA in 2de lezing

Gepubliceerd op 24 juni 2021

 

Zicht over Mariemontkaai en Industriekaai
Zicht over Mariemontkaai en Industriekaai
© perspective.brussels/Pedro Correa

Op 24 juni 2021 heeft de Brusselse regering in tweede lezing het project voor de ontwikkeling van de Heyvaertwijk (Richtplan van Aanleg - RPA) goedgekeurd. Aangestuurd door perspective.brussels biedt het stadsproject Heyvaert een visie voor een transitie van de wijk in overeenstemming met de milieu- en stedelijke doelstellingen die het Gewest zichzelf heeft gesteld.

Het reflectieproces rond dit stadsproject was tevens de gelegenheid om alle spelers op het terrein rond de tafel te brengen om een nieuwe toekomst voor de Heyvaertwijk te bepalen en een gedeelde visie te creëren.

De levenskwaliteit en woonruimte verbeteren

De Heyvaertwijk ligt aan de rand van het Brusselse stadscentrum. Zij wordt begrensd door de Kleine Ring. Het is van oudsher een plaats waar intensief gehandeld wordt in voertuigen, met daarnaast ook veel slachthuizen en beenhouwerijen.

Het hoofddoel van het stadsproject is om te zorgen voor een harmonieus evenwicht tussen de productieactiviteiten en de woonfunctie. Een functionele mix is namelijk een noodzakelijke voorwaarde om vorm te kunnen geven aan een duurzame en inclusieve stad. Zo stelt het project voor om in de wijk ruimte voor economische activiteiten te behouden, maar daarnaast ook (onder meer sociale) woningen te bouwen en nieuwe groene ruimten aan te leggen.

Voorts stuurt het project aan op voorzieningen van collectief belang, zoals het culturele project dat de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) ontwikkelt op de site aan de Manchesterstraat.

Naast het werk rond de programmering van de huizenblokken is het eveneens de bedoeling om met dit plan de kwaliteit en de kwantiteit van de openbare ruimte te versterken door het opmerkelijke karakter van de industriële gebouwen en de aanwezigheid van het kanaal tot hun recht te laten komen. Dat streven wordt concreet uitgewerkt met de inrichting van een netwerk van doorlaatbare openbare ruimten die steunen op de landschapskwaliteiten van de wijk. Het plan beoogt het potentieel van de wijk op het vlak van biodiversiteit te verhogen door middel van een park dat het park aan de Ninoofsepoort verbindt met de site van de Slachthuizen. Het is de bedoeling om op deze manier de ruimte evenwichtiger te laten delen door alle gebruikers.

Een coherente en participatieve toekomststrategie

Het stadsproject Heyvaert maakt ook deel uit van een programma voor stadsherwaardering, meer bepaald het Stadsvernieuwingscontract (SVC) “Heyvaert-Poincaré”. Het is essentieel dat de projecten van dat SVC dit stadsproject op basis van een gemeenschappelijke aanpak ondersteunen. Omdat het Gewest tegelijk met de naburige wijken (de wijk van de Slachthuizen, de Zuidwijk, de wijk rond het Weststation en de wijk aan de Ninoofsepoort) aan de slag gaat, zal de renovatie van de Heyvaertwijk worden afgestemd op deze aanpalende projecten, maar ook op de visie van het Kanaalplan en op het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO).

Volgende  stappen?

De goedkeuring van het RPA in tweede lezing is een tussenfase waarin het Gewest zijn intenties kenbaar maakt. Op basis daarvan kan de Raad van State zich nu over het document uitspreken. Daarna zal het ontwerp voor een derde en laatste lezing aan de regering worden voorgelegd.

Meer info