Opstart van twee nieuwe partnerschappen binnen de Stedelijke agenda: "Voedsel" en "Stad van gelijkheid"

Neem deel aan de oproep tot interesse

Oproep tot interesse

Gepubliceerd op 26 juli 2023

 


 
De Europese Unie (EU) publiceert twee oproepen tot interesse voor deelname aan twee nieuwe partnerschappen van de Stedelijke agenda van de EU: "Voedsel" en "Stad van gelijkheid". De oproepen zijn in de eerste plaats gericht tot Europese stedelijke autoriteiten. Nationale of gewestelijke autoriteiten, netwerken van steden of universiteiten en onderzoekscentra kunnen ook deelnemen.

Wat is de Stedelijke agenda voor de EU?

De Stedelijke agenda voor de EU is een initiatief van de Europese Commissie, de lidstaten en de steden, dat in 2016 het licht zag om problemen op het gebied van stedelijke ontwikkeling aan te pakken. Het is gebaseerd op het Pact van Amsterdam, dat op 30 mei 2016 werd goedgekeurd door de Europese ministers die verantwoordelijk zijn voor stedelijke aangelegenheden. Het laat steden rechtstreeks invloed uitoefenen op het Europese besluitvormingsproces door voor specifieke kwesties rechtstreeks samen te werken met de Europese instellingen en de lidstaten.

Wat is een partnerschap in het kader van de Stedelijke agenda?

Er worden partnerschappen voor specifieke thema's opgezet waarin steden, de Europese Commissie, de lidstaten, Europese organisaties en verenigingen samen aan de slag gaan. Een stad of lidstaat neemt de coördinatie op zich voor een periode van drie jaar. De partnerschappen analyseren de uitdagingen en moeilijkheden op een specifiek gebied met het oog op aanbevelingen voor concrete acties die op het niveau van de EU en de lidstaten moeten worden ondernomen.

  • Betere regelgeving om in het Europese beleid beter rekening te houden met de behoeften van steden
  • Meer uitwisseling tussen stedelijke autoriteiten, lidstaten en de Europese Commissie
  • Eenvoudigere toegang tot Europese fondsen voor Europese steden van elke omvang.

Sinds 2016 zijn al 16 partnerschappen opgezet rond verschillende thema's zoals huisvesting, energietransitie of duurzaam gebruik van land. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft al deelgenomen aan twee partnerschappen: armoede in steden en veiligheid in de openbare ruimte en is momenteel betrokken bij twee andere partnerschappen: Groenere Steden en Duurzaam Toerisme.

Prioriteiten van de twee nieuwe partnerschappen

De twee nieuwe partnerschappen, waarop deze oproep betrekking heeft, zullen zich concentreren op de volgende prioriteiten:

  • Het partnerschap voor voedsel zal zich richten op thema's als agro-ecologie, voedselrechtvaardigheid, toegang tot land en beheer van openbaar land, met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzamere en rechtvaardigere voedselsystemen. De nadruk ligt op het belang van het lokaliseren van voedselsystemen, het doorberekenen van externe factoren in voedselprijzen en het bevorderen van openbare aanbestedingen voor lokaal en biologisch voedsel. Door te pleiten voor beleidsafstemming en het bundelen van middelen kan het partnerschap systeemveranderingen binnen de EU stimuleren en bijdragen aan bredere doelstellingen zoals de Europese Green Deal en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
  • Het partnerschap “Stad van gelijkheid” zal zich richten op specifieke kwesties met betrekking tot gelijkheid in steden: denken aan de uiteenlopende behoeften van alle individuen en sociale groepen, plannen voor en bieden van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht leeftijd, handicap, geslacht, seksuele geaardheid (LGBTIQ), religie en geloof, ras en etnische afkomst (incl. land van herkomst), of sociaaleconomische status - niemand achterlaten.

Voordelen van deelname aan een partnerschap voor de Stedelijke agenda

  • Verhoogde zichtbaarheid op Europees niveau
  • Invloed op de inhoud van een specifiek beleid
  • Kennis uitwisselen met actoren uit heel Europa
  • Ontwikkeling van een Europees netwerk
  • Rechtstreekse toegang tot Europese instellingen en de lidstaten

Hoe deelnemen?

Meld je vóór 29 september 2023 aan als partner of coördinator voor de onlangs gelanceerde partnerschappen van de stedelijke agenda voor de EU: https://www.urbanagenda.urban-initiative.eu/news/call-partners-urban-agenda-eu-partnerships-food-and-cities-equality. Alle documenten om je aan te melden en de oproep te begrijpen zijn beschikbaar op deze site. (Engels)

Brusselse organisaties die belangstelling hebben voor deze twee oproepen kunnen contact opnemen met Sandrine de Meyer: sdemeyer@perspective.brussels