projecting.brussels: hoe stedelijke dichtheid en levenskwaliteit met elkaar verzoenen?

Start van een eerste themajaar

Conferentie

donderdag 28 november 2019

Gepubliceerd op 4 december 2019

 

Stedelijke dichtheid en levenskwaliteit: Brigitte Jilka, Rafi Segal, Rudy Uytenhaak
Stedelijke dichtheid en levenskwaliteit: Brigitte Jilka, Rafi Segal, Rudy Uytenhaak
© perspective.brussels
Stedelijke dichtheid en levenskwaliteit: Rafi Segal & Brigitte Jilka
Stedelijke dichtheid en levenskwaliteit: Rafi Segal & Brigitte Jilka
 
perspective.brussels
Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) werd goedgekeurd op 12 juli 2018 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 november 2018. Dit plan omvat een visie op de ontwikkeling van het Brussels Gewest op (middel-)lange termijn en een kader voor het Brussels stadsproject.

Het GPDO streeft coherentie na voor de verschillende initiatieven, doelstellingen en concrete projecten in het Brussels Gewest. Dit opdat er een gemeenschappelijk traject kan zijn waarop Brussel, binnen de grenzen van zijn regionale bevoegdheden, kan evolueren naar een buurtstad, een duurzame stad, een moderne en tot slot een inclusieve stad, waarin elke inwoner de kans heeft om zichzelf te ontplooien. 

Perspective wenst de dynamiek rond dit stadsproject voort te zetten en ervoor te zorgen dat het ten allen tijde geldt als een algemeen kader waarin veschillende projecten over sectoren en actoren heen in overeenstemming met elkaar zijn. Daarnaast wenst perspective.brussels een dynamische en strategische planning op te zetten, waarin rekening wordt gehouden met de evolutie van de socio-economische situatie van het Gewest en overige problematieken waarrond het GPDO oplossingen articuleert.

In dit kader werd projecting.brussels in het leven geroepen, gestructureerd rond 3 assen:

  • Een jaarlijkse en transversale opvolging van de evolutie van de stedelijke context
  • Overleg met de regionale actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van het stadsproject
  • Een praktische en prospectieve reflectie over de verschillende thematieken van het stadsproject

Deze reflectie wordt vormgegeven door een themajaar rond stedelijke dichtheid. De doestelling is om concreet de voorwaarden vast te leggen die toelaten dat verdichting in de stad en levenskwaliteit in de wijken hand in hand gaan.

Op 28 november werd een eerste sessie in het kader van dit themajaar georganiseerd, onder de vorm van een rondetafelgesprek met internationale experts (Amsterdam, Boston en Wenen), gewestelijke actoren (perspective.brussels, Leefmilieu Brussel, Urban, Citydev, MSI,...) en niet-institutionele actoren (vastgoedsector, associatieve sector, universiteiten).

De aanwezige actoren participeerden na de presentaties aan verschillende panelgesprekken. De uitwisselingen en constructieve ideëen die hieruit volgden, gaven mee vorm aan deze eerste reflectie-sessie.

Lees het artikel van Le Soir die gaat over de discussies van het rondetafelgesprek en de ervaring van de stad Wenen: La question n’est plus «faut-il densifier Bruxelles» mais «comment la densifier».

Small, medium, large: 3 schalen van stedelijke dichtheid

Naar aanleiding van het rondetafelgesprek, werden drie filmpjes gemaakt. De Brusselse actoren (uit de openbare en private sector en het verenigingsleven) en internationale experts (Amsterdam, Boston en Wenen) die op 28 november 2019 rond de tafel zaten, illustreren daarin het concept van stedelijke dichtheid aan de hand van drie schalen van een stad: Small, Medium en Large .

Meer info