SVC 8 "Stephenson-Koningin": diagnose afgerond

Publicatie

Gepubliceerd op 19 maart 2024

 


 
Het stadsvernieuwingscontract 8 "Stephenson-Koningin" wil de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren en voorziet in nieuwe voorzieningen binnen de zone Stephenson-Koningin. De voorbije maanden heeft Perspective, samen met het studiebureau, een diagnose gemaakt. Een analyse van de perimeter en een reeks participatieve bijeenkomsten met bewoners en verschillende stakeholders hebben geholpen om de uitdagingen en prioriteiten voor de perimeter te vervolledigen.

"Wanneer domeinen kruisen”

Uit de diagnose kwam naar voren dat bepaalde infrastructuren binnen de Stephenson-Koningin-perimeter functioneren als barrières die, op bepaalde plaatsen, moeilijk te omzeilen zijn. Dit zijn onder andere het kanaal, het spoor en de gewestelijke en nationale vervoersinfrastructuur.

Er werden zeven verschillende subzones geïdentificeerd: het Koninklijk Domein, het OGSO Werkhuizenkaai, het station van Schaarbeek, de wijk Colignon, de wijk Masui, de wijk Oud Laken Oost en de wijk Mellery.

Deze zeven wijken hebben verschillende kenmerken die specifieke uitdagingen met zich meebrengen. Mogelijkheden liggen soms in een wijk, soms juist waar verschillende wijken elkaar kruisen.

De diagnose wijst op vijf belangrijke bevindingen waarmee rekening moet worden gehouden:

  • Een gebrek aan open en toegankelijke openbare ruimten, alsook een gebrek aan groene ruimten.
  • Moeilijkheden om het verenigingsleven en initiatieven voor sociale cohesie in stand te houden.
  • Een grote inbeslagname van de ruimte door auto's en overlappende vervoerswijzen/stromen.
  • Een hoge werkloosheid onder de bevolking, waardoor initiatieven nodig zijn om de werkgelegenheid te stimuleren en duurzame economische groei te bevorderen.
  • De verloederde staat van huisvesting en een gebrek aan betaalbare huisvesting.

Participatieproces

Een informatie- en participatieproces als onderdeel van de diagnose heeft geholpen om de uitdagingen en mogelijke acties om ze te tackelen beter in kaart te brengen. Er werden stands in de openbare ruimte en participatieve wandelingen georganiseerd.

Dit proces werd afgerond met twee algemene vergaderingen, in december 2023 en februari 2024. De tweede vergadering werd georganiseerd naar aanleiding van de open dag van het duurzaam wijkcontract Stephenson.

Deze bijeenkomsten waren de gelegenheid om de diagnose en de prioritaire acties voor te stellen en om van gedachten te wisselen aan de hand van kaarten, foto's en tekeningen over verschillende thema's in verband met de specifieke kenmerken van de verschillende zones.

De buurtbewoners, gebruikers en verenigingen uit de perimeter, maar ook publieke actoren zoals de gemeente Schaarbeek en de Stad Brussel, hebben actief deelgenomen.

De volgende stap is het uitwerken van een actie- en investeringsprogramma, die tegemoet komt aan de noden die in de diagnose werden geïdentificeerd. Stakeholders en het grote publiek zullen dan opnieuw worden geraadpleegd.

De diagnose voor het SVC 8 

Het milieueffectenrapport

Meer info