Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt met de verschillende Belgische instanties samen voor dossiers en projecten met een gemeenschappelijk belang. perspective.brussels neemt deel aan deze samenwerking in de domeinen statistiek, ruimtelijke ordening en schoolinfrastructuren.

De Belgische institutionele context

Doordat België een federale staat is, beschikken de 3 Belgische Gewesten over een verregaande autonomie voor het beheer van hun eigen bevoegdheden, zoals ruimtelijke ordening. Voor dossiers van gemeenschappelijk belang wordt hen gevraagd om onderling en met de federale staat samen te werken.

Het Brusselse Gewest werkt met het Waalse en het Vlaamse Gewest  samen voor bepaalde intergewestelijke gebieden of projecten, zoals bijvoorbeeld de herinrichting van de voormalige NAVO-site. Nochtans is er op dit moment in België nog geen sprake van structurele grootstedelijke samenwerking zoals dat in andere landen wel het geval is.

Belgische acties

Samenwerking met het Belgische statistische systeem

Als Gewestelijke statistische autoriteit vertegenwoordigt het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA)  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de officiële instanties voor statistiek en economie:

In het kader van zijn expertiseopdracht leidt het BISA samen met zijn federale, Waalse en Vlaamse tegenhangers verschillende projecten om statistieken en analyses op Belgische schaal te produceren, zoals de jaarlijkse publicatie van de Regionale economische vooruitzichten. Het BISA maakt ook over de gewestelijke grenzen heen deel uit van verschillende werkgroepen, zoals het Observatoire des politiques culturelles in de Federatie Wallonië-Brussel en de werkgroep Labour Accounts van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Intergewestelijk Informatieforum Ruimtelijke Ordening

Sinds 2012 brengt het Intergewestelijk Informatieforum Ruimtelijke Ordening de besturen van de drie Belgische Gewesten samen, om de uitwisseling van informatie inzake beleid, tools en gemeenschappelijke uitdagingen op het vlak van ruimtelijke ordening te bevorderen. Het maakt eveneens de financiering van gemeenschappelijke studies mogelijk, zoals de studie Metropolitan Landscapes en de studies in het kader van TOP Noordrand.

Documenten: Akkoord tussen de drie Gewesten

Communautaire samenwerking betreffende de schoolinfrastructuren in Brussel

De Federatie Wallonië-Brussel, de Vlaamse Gemeenschap  en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben investeringsplannen goedgekeurd om nieuwe plaatsen te creëren in de Brusselse scholen.

Binnen perspective.brussels evalueert de Dienst Scholen de nood aan nieuwe plaatsen in het onderwijs in het Brussels Gewest en bevordert het de realisatie van projecten om het schoolaanbod te vergroten. In het kader hiervan werkt het samen met de administraties van de Federatie Wallonië-Brussel, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Grootstedelijke acties

TOP Noordrand

TOP Noordrand (Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand) is een samenwerking tussen perspective.brussels (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Omgeving Vlaanderen (Vlaams Gewest), de Provincie Vlaams-Brabant en de OVAM (de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

Dit programma beoogt de gecoördineerde territoriale ontwikkeling van de noordrand van Brussel, tussen het noorden van het Brussels Gewest en delen van de gemeentes Machelen, Vilvoorde, Zaventem en Grimbergen Momenteel wordt er gewerkt binnen volgende 5 werven: reconversie Defensie-site, Europese blvd, groen netwerk, Transport Oriented Development en Buda +.

Metropolitan Landscapes

De studie Metropolitan Landscapes is een gemeenschappelijk initiatief van perspective.brussels, Omgeving Vlaanderen, Leefmilieu Brussel, de Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Bouwmeester voor het Brussels Gewest en de Vlaamse Bouwmeester.

Ze werd gefinancierd door het Brussels en het Vlaams Gewest en gelanceerd in het kader van het Intergewestelijk Informatieforum Ruimtelijke Ordening.

De resultaten van dit onderzoek werden gebundeld in een boek dat op 28 januari 2016 werd voorgesteld in het kader van een colloquium. Meer weten.

De Europese studie ESPON SPIMA

perspective.brussels is betrokken bij de werkzaamheden van het project SPIMA (Spatial Dynamics and Strategic Planning in Metropolitan), gefinancierd door het Europese planningsprogramma ESPON (European Spatial Planning Observation Network). Dit project onderzocht de tools en benaderingen gehanteerd door 10 Europese metropolen, waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het beheer van ruimtelijke ontwikkelingen op grootstedelijk niveau. Het stelt een methodologie voor om de planning en het beheer van functionele stedelijke gebieden te verbeteren, alsook aanbevelingen voor de Brusselse metropool.

Meer weten

  De 20ste -eeuwse urbanisatie in en rond Brussel

  Het Brussels Gewest (perspective.brussels et Bouwmeester Maître architecte) en het Vlaams Gewest (Departement Omgeving en Team Vlaams Bouwmeester) hebben een analytisch en prospectief onderzoekstraject opgestart in het kader van de kwalitatieve analyse van het bebouwde weefsel in de 20ste -eeuwse periferie. Een atlas is beschikbaar met een beschrijving van hoe de periferie in en rond Brussel ruimtelijk functioneert.

  Meer weten

  OPEN Brussels, een openruimtenetwerk in en rond Brussel

  OPEN Brussels, een openruimtenetwerk in en rond Brussel, beoogt een landschappelijke en ecologische visie, gemeenschappelijk voor beide gewesten van de periferie, dankzij de open ruimte en de rol die ze kunnen spelen voor een duurzame stedelijke ontwikkeling.

  Een interregionale studie met het doel om een landschappelijke en ecologische visie
  Deze studie is gecoördineerd door perspective.brussels, Departement Omgeving Vlaanderen, Leefmilieu Brussel, Agentschap Natuur en Bos, OVAM, in samenwerking met de Vlaamse bouwmeester en de Brusselse bouwmeester, VMM, VLM en Departement Landbouw en Visserij.

  Meer weten

  Belgische verenigingen inzake planning

  perspective.brussels is lid van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning VRP. Het werkt ook mee aan de activiteiten van FUP (For Urban Passion), een organisatie opgericht door de CUB (Chambre des Urbanistes de Belgique), om de uitwisseling en het debat tussen Wallonië en Brussel over ruimtelijke ordening te bevorderen.