De 'mission statement' omschrijft de bestaansreden van Perspective. Deze luidt als volgt:

Perspective levert de expertise die het Brusselse Gewest nodig heeft om zijn troeven in kaart te brengen en ze in de toekomst op een duurzame manier verder te ontwikkelen.
Zo wil de instelling:
het publiek debat en de reflectie voeden;
- beantwoorden aan de noden van de Brusselaars en 
de levenskwaliteit in het Brussels Gewest verbeteren.

Onze missie wordt vertaald in 7 opdrachten:

Opdracht 1

Territoriale en sociaaleconomische gegevens verzamelen, ontwikkelen, verwerken en genereren.

Perspective vergaart en verwerkt gegevens om betere inzichten te verwerven in de sociaaleconomische en territoriale realiteit van het Brusselse Gewest. Het brengt de noden en middelen over verschillende thema’s in kaart. Het verzamelt statistieken uit administratieve bronnen en territoriale gegevens uit het stedenbouwkundig toezicht.
Om met gegevens te werken, moeten ze ook zorgvuldig opgeslagen en beschermd worden.

Opdracht 2

Analyses maken, evaluaties uitvoeren en advies verlenen.

Perspective levert de sociaaleconomische en territoriale kennis die het Gewest nodig heeft om passende ontwikkelingsstrategieën uit te werken. Het voert hiervoor cartografische en/of sociaaleconomische studies uit op verschillende niveaus. De organisatie maakt statistische analyses en projecties over verschillende sociaaleconomische thema's. Ze voert territoriale diagnoses uit en organiseert themagebonden observatoria, monitoring en kadasters. Perspective evalueert het overheidsbeleid op vraag van de regering of in het kader van een ordonnantie.

Opdracht 3

Kennis verspreiden, informeren, netwerken vormen, het publieke debat stimuleren en mensen bewust maken van sociaaleconomische en territoriale thema' s.

Perspective deelt zijn kennis binnen het Gewest, maar ook daarbuiten op Belgisch en internationaal niveau. De instelling doet dit met publicaties (op papier of digitaal) en evenementen (seminars, informatievergaderingen, rondetafelgesprekken enz.) die ze zelf organiseert of waaraan ze deelneemt. Perspective brengt actoren bijeen om gemeenschappelijke uitdagingen aan te kaarten en gezamenlijke doelen te bereiken. Perspective verstrekt informatie en organiseert participatietrajecten om het brede publiek te betrekken bij de ontwikkeling van het Gewest.

Opdracht 4

Multidisciplinaire en toekomstgerichte expertise van het grondgebied ontwikkelen.

Als gewestelijk expertisecentrum bundelt Perspective verschillende soorten expertise. Het brengt verschillende actoren bij elkaar om op een multidisciplinaire manier aan de toekomst van het Gewest te werken. De organisatie speurt naar trends om visies en strategisch beleid te onderbouwen binnen haar actieterrein.

Opdracht 5

Een visie voor territoriale ontwikkeling uittekenen en mee uitvoeren door strategische en verordenende planningsinstrumenten.

Perspective tekent een visie uit voor de territoriale ontwikkeling op verschillende niveaus. Hiervoor gebruikt het de voorhanden kennis binnen en buiten de instelling en doet het een beroep op verschillende actoren. De organisatie maakt studies, strategische ontwikkelingsplannen en verordende bestemmingsplannen en verzorgt de opvolging ervan.

Aan de hand van strategische en verordenende planningsinstrumenten stuurt Perspective de stedelijke ontwikkeling op het Brusselse grondgebied en in het bijzonder de prioritaire polen (planning, openbare ruimten en landschappen, bouwkenmerken, erfgoed, mobiliteit en parkings). Het helpt ook bij de uitvoering van het GPDO en ondersteunt de Brusselse gemeenten bij hun lokale ontwikkelingsplannen.

Opdracht 6

Projecten ondersteunen die bijdragen tot de ontwikkeling van het Gewest.

Perspective helpt de schoolinfrastructuur uitbreiden en verbeteren, en het coördineert programma’s om schoolverzuim tegen te gaan. Het stimuleert ook de bouw van sociale woningen en particuliere woningen met een sociaal oogmerk.
Perspective ziet ook toe op de kwaliteit van de gebouwen en openbare ruimten in Brussel. Om zijn doelstellingen te bereiken, ontwikkelt Perspective tools die het ter beschikking stelt van de partners.

Opdracht 7

Het Gewest vertegenwoordigen op grootstedelijk, nationaal, Europees en internationaal niveau.

Perspective bereidt de Brusselse standpunten voor met betrekking tot zijn werkterrein. Het verdedigt deze standpunten namens het Gewest op grootstedelijk, Belgisch, Europees en internationaal niveau.
De instelling gebruikt haar internationale netwerken om de expertise van het Gewest te verrijken en om toonaangevende projecten van het Gewest bekend te maken. Ze laat zich inspireren door praktijken uit het buitenland en trekt Europese middelen aan voor innoverende Brusselse projecten.
Perspective onderhoudt ook contacten met de twee andere Belgische gewesten om het Brusselse Gewest nauwer te laten aansluiten bij het omliggende grootstedelijke gebied.