Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, afgekort BWRO, vormt de juridische basis voor de instrumenten voor stedenbouw en ruimtelijke ordening op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het BWRO – goedgekeurd door het besluit van 9 april 2004 – bestaat uit dertien titels. Elke titel behandelt een specifiek aspect van de ruimtelijke ordening en stedenbouw op Brussels grondgebied :

 •  Ier – Algemene bepalingen
 •  II – Planning
 •  III – Stedenbouwkundige verordeningen
 •  IV – Vergunningen en certificaten
 •  V – Bescherming van het onroerende erfgoed
 •  VI – Niet-uitgebate bedrijfsruimten
 •  VII – Het voorkooprecht
 •  VIII – Inlichtingen en informatie
 •  IX – Fiscale maatregelen
 •  X – Misdrijven en strafbepalingen
 •  XI – Slotbepalingen
 •  XII en XIII – Stelsel van de stedenbouwkundige lasten

 

De BWRO-herziening

Een belangrijke herziening van het BWRO beoogt een vereenvoudiging en rationalisering van de stedenbouwkundige procedures. Deze hervorming omvat alle hoofdstukken van het Wetboek.
Hoofdstukken II (over planning) en III (inzake de stedenbouwkundige verordeningen) worden van kracht vanaf 30 april 2018. De andere hoofdstukken worden van kracht één jaar na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

 

Planning binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In zijn eerste drie titels bepaalt het BWRO welke strategische en reglementaire plannen de stedenbouw op het gewestelijke en gemeentelijke grondgebied regelen, net als de procedures om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen.

Het gaat over de volgende plannen:

Gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen  vervolledigen deze plannen. Ze verduidelijken de regels met betrekking tot de stedenbouwkundige kenmerken van gebouwen en hun omgeving.

Uitvoeringsbesluiten

Uitvoeringsbesluiten, goedgekeurd door de Brusselse Regering, verduidelijken de inhoud van het BWRO zodat de bepalingen ervan concreet toegepast kunnen worden. Een deel van deze besluiten gaan over onderwerpen die beheerd worden door perspective.brussels, namelijk de onderwerpen die vallen onder Titel II van het BWRO. Andere besluiten behandelen onderwerpen die beheerd worden door Brussel Stedenbouw en Erfgoed en die onder andere titels van het BWRO vallen.


Nuttige documenten: