Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, afgekort BWRO, vormt de juridische basis voor de instrumenten voor stedenbouw en ruimtelijke ordening op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


   

  Beschrijving

  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de ruimtelijke ordening bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, kortweg BWRO.

  Dit wetboek voorziet een aantal instrumenten op verschillende niveaus:

  •  op gewestelijk niveau: regelgeving van toepassing op het hele gewestelijke grondgebied,
  •  op gemeentelijk niveau: regelgeving eigen aan elke gemeente,
  •  op het niveau van een knooppunt of een specifiek deel van het grondgebied.

  Dit kunnen zowel ontwikkelingsplannen als stedenbouwkundige verordeningen zijn.

  Het BWRO bevat verder nog andere belangrijke reglementen voor de ruimtelijke ordening binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die echter niet door perspective.brussels beheerd worden, maar in handen zijn van andere openbare diensten.

  • De ontwikkelingsplannen zijn niet-afdwingbare richtsnoeren. Ze bepalen de grote lijnen voor de ruimtelijke ordening: het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) op gewestelijk niveau en het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) op gemeentelijk niveau.
  • De verordenende plannen zijn bindend en gelden zowel voor particulieren als overheidsdiensten. Ze bepalen bijvoorbeeld de bestemming van verschillende zones, de voorschriften die er gelden, de inplanting van gebouwen, hun bouwprofiel, de organisatie van de openbare ruimte, enz. Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) geldt voor het Gewest en de bijzondere bestemmingsplannen (BBP’s) worden per gemeente opgesteld.
  • Het richtplan van aanleg (RPA) is een bindend ontwikkelingsplan. Met dit nieuw instrument kan de gewestelijke overheid een stedenbouwkundige strategie bepalen en daarbij meteen de regels vastleggen, zowel voor particulieren als voor overheidsdiensten, en dit voor strategische polen op het gemeentelijk grondgebied. RPA’s vallen onder de gewestelijke bevoegdheid en sturen het stedenbouwkundig beheer aan van belangrijke stedelijke zones, net als de fundamentele elementen die er via verordening bepaald moeten worden.

  De BWRO bevat andere regelgeving instrumenten die belangrijk is voor de ruimtelijke ordening in Brussel. Deze worden niet beheerd door perspective.brussels maar door andere overheidsinstanties.

  Herziening

  De BWRO-herziening

  Een belangrijke herziening van het BWRO is goedgekeurd om de planningsprocedures te rationaliseren en te vereenvoudigen. Deze hervorming omvat alle hoofdstukken van het Wetboek.

  De titels II (over planning) en III (inzake de stedenbouwkundige verordeningen) alsook de artikelen 275 en 276/1 (met betrekking tot planningsinformatie) zijn van kracht geworden op 30 april 2018. De andere hoofdstukken zijn van kracht sinds 1 september 2019.

  De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  Nuttig document: Ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het BWRO.

  Planning

  Planning binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  In zijn eerste drie titels bepaalt het BWRO welke strategische en reglementaire plannen de stedenbouw op het gewestelijke en gemeentelijke grondgebied regelen, net als de procedures om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen.

  Het gaat over de volgende plannen:

  Gewestelijke en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen  vervolledigen deze plannen. Ze verduidelijken de regels met betrekking tot de stedenbouwkundige kenmerken van gebouwen en hun omgeving.

  Besluiten

  Besluit van 9 april 2004

  Het BWRO – goedgekeurd door het besluit van 9 april 2004 – bestaat uit dertien titels. Elke titel behandelt een specifiek aspect van de ruimtelijke ordening en stedenbouw op Brussels grondgebied :

  •  Ier – Algemene bepalingen
  •  II – Planning
  •  III – Stedenbouwkundige verordeningen
  •  IV – Vergunningen en certificaten
  •  V – Bescherming van het onroerende erfgoed
  •  VI – Niet-uitgebate bedrijfsruimten
  •  VII – Het voorkooprecht
  •  VIII – Inlichtingen en informatie
  •  IX – Fiscale maatregelen
  •  X – Misdrijven en strafbepalingen
  •  XI – Slotbepalingen
  •  XII en XIII – Stelsel van de stedenbouwkundige lasten

  Uitvoeringsbesluiten

  Uitvoeringsbesluiten, goedgekeurd door de Brusselse Regering, verduidelijken de inhoud van het BWRO zodat de bepalingen ervan concreet toegepast kunnen worden. Een deel van deze besluiten gaan over onderwerpen die beheerd worden door perspective.brussels, namelijk de onderwerpen die vallen onder Titel II van het BWRO. Andere besluiten behandelen onderwerpen die beheerd worden door Urban en die onder andere titels van het BWRO vallen.


  Nuttige documenten:

  Publicaties

  Gecoördineerde versie van het BWRO

  Downloaden