G. Bijzondere voorschriften betreffende bepaalde delen van het grondgebied

  18. Gebieden van gewestelijk belang

  De bestemmingsprogramma's voor de gebieden van gewestelijk belang worden hierna bepaald.

  De inrichting ervan wordt vastgesteld bij bijzondere bestemmingsplannen, opgesteld volgens de bepalingen van de artikelen 60 tot 65 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw.

  Bij ontstentenis van dergelijke plannen zijn enkel de handelingen en werken toegelaten die overeenstemmen met het voorschrift betreffende het sterk gemengd gebied en met het programma van de betrokken gebieden, nadat die handelingen en werken aan de speciale regelen van openbaarmaking zullen onderworpen zijn.

  Zolang de inrichting van de gebieden van gewestelijk belang nrs.6B, 8, 9, 10 niet werd
  vastgelegd overeenkomstig lid 2, kunnen de handelingen en werken voor de bijzondere bestemmingen die zijn bepaald in hun programma’s, evenwel worden toegelaten nadat zij aan de speciale regelen van openbaarmaking zullen onderworpen zijn, en op voorwaarde dat de aanvraag om stedenbouwkundige vergunning betrekking heeft op het ganse grondgebeid van het gebeid van gewestelijk belang, gezien de kleine omvang van die gebieden.

  De gebieden van gewestelijk belang 1, 2, 3, 5, 7, 8 en 12 bepalen in hun programma een saldo van toelaatbare kantooroppervlakten bovenop de bestaande kantoren op de dag van de inwerkingtreding van het plan goedgekeurd op 3 mei 2001

  Het saldo van toelaatbare kantoren bepaald in het programma van deze gebieden van gewestelijk belang wordt op volgende wijze bijgewerkt :

  Voor de handelingen en werken die betrekking hebben op de realisatie van kantoren :

  a) worden afgetrokken van dit saldo, de vloeroppervlakten toegelaten in de verleende stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen die het voorwerp niet meer kunnen zijn van een georganiseerd administratief beroep en/of van een schorsing door de gemachtigde ambtenaar en van een vernietiging door de Regering en die bovendien, in de hypothese van een gemengd project, het voorwerp zijn van een definitieve milieuvergunning ;

  b) worden afgetrokken van dit saldo, de vloeroppervlakten die de vergunningsaanvrager mag realiseren in toepassing van de artikelen 137, tweede lid en 151, derde lid van de ordonnantie houdende organisatie van de planning en de stedenbouw ;

  c) het saldo bijgewerkt zoals bepaald in a) en in b) wordt ofwel behouden bij de effectieve realisatie van het project, ofwel gewijzigd in geval van niet-realisatie van het project bij het verstrijken van de geldigheidstermijn van de verleende vergunning.

  Voor de handelingen en werken voor weghaling van kantoren wordt het saldo bijgewerkt na de effectieve realisatie van het project, door optelling van de vloeroppervlakten waarvan de schrapping werd toegelaten door de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning of door toepassing van de artikelen 137 tweede lid en 151 derde lid van de ordonnantie houdende organisatie van de planning en de stedenbouw.

  19. Gebied van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg

  Het bestemmingsprogramma van het gebied van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg wordt hierna bepaald.

  Dit gebied is bestemd voor spoorweginstallaties.

  De inrichting ervan wordt vastgesteld bij bijzondere bestemmingsplannen, opgesteld volgens de bepalingen van de artikelen 60 tot 65 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw.

  De spoorwegbestemming ervan wordt gehandhaafd, overeenkomstig het voorschrift betreffende de spoorweggebieden, zolang de noodzaak om er nieuwe bestemmingen te ontwikkelen niet door de Regering werd aangetoond en vastgesteld, namelijk, enerzijds de verwezenlijking van minimum 530.000 m² vloeroppervlakte voor nieuwe kantoren en de renovatie van de vloeroppervlakten voor kantoren, verdeeld over de administratiegebieden en gebieden van gewestelijk belang op de wijze zoals hierna gedetailleerd :

  Administratiegebied Noord met inbegrip van de gebieden van gewestelijk belang Gaucheret en Helihaven : 230.000 m² vloeroppervlakte voor te realiseren nieuwe kantoren ;

  Administratiegebied Zuid : 250.000 m² vloeroppervlakte voor te realiseren nieuwe kantoren ;

  Administratiegebied Leopoldswijk : 50.000 m² vloeroppervlakte voor te realiseren nieuwe kantoren en 150.000 m² vloeroppervlakte voor te renoveren kantoren;

  en, anderzijds, de onmogelijkheid om elders terreinen te vinden die geschikt zijn voor de bestemmingen bepaald in het programma van het gebied van gewestelijk belang met uitgestelde aanleg.

  20. Grondreservegebieden

  Dat gebied vormt een grondreserve van gewestelijk belang.

  De bestaande feitelijke toestand ervan wordt gehandhaafd zolang de noodzakelijkheid van zijn bestemming niet door de Regering werd aangetoond en vastgesteld.

  Bovendien wordt de inrichting van dat gebied bepaald bij bijzondere bestemmingsplannen opgesteld op initiatief van de Regering, met naleving van de bijzondere voorschriften toepasbaar in sterk gemengd gebied.

  De inrichting van plaatsen met hoogbiologische waarde, gelegen in dat gebied, kan onder dezelfde voorwaarden worden uitgevoerd, voor zover werd aangetoond dat het onmogelijk is elders terreinen te vinden voor de overwogen bestemmingen.