L. Verklaring van de voornaamste in de stedenbouwkundige voorschriften gebruikte termen

  A

  Aard van de activiteiten

  Al de kenmerken van de werking van een activiteit die gevolgen heeft voor het leefmilieu : soort product of dienst, soort en frequentie van de voertuigbewegingen, dag- of nachtbedrijf, verontreiniging...

   

  Activiteiten voor de vervaardiging van immateriële goederen

  Activiteiten voor het ontwerp en/of de productie van immateriële goederen, gebaseerd op een intellectueel of communicatieproces of verband houdend met de kennismaatschappij (productie van audiovisuele goederen, software, opnamestudio's, gespecialiseerde beroepsopleiding, pré-persdiensten, callcenters, … ) of nog ressorterend onder de milieutechnologieën.

  Activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten

  Activiteiten voor dienstverlening of verband houdend met dienstverlening gekoppeld aan de verwerking van een goed, onafhankelijk van zijn fabricageproces (bijvoorbeeld : transport van documenten, opslag van goederen, schoonmaak-, herstellings- en onderhoudsdiensten, …).

  Ambachtsactiviteiten

  Productieactiviteiten waarbij de vervaardiging, de bewerking of het onderhoud van roerende goederen hoofdzakelijk manueel gebeurt, met daarnaast mogelijk een rechtstreekse verkoop aan het publiek.

  B

  Beplant (beplante eigendom)

  Terrein waarvan een groot deel beplant is.

  Beplanting

  In volle grond geplante boom of struik.

  Beschermde baan

  Al de banen begrepen in

  hetzij een bijzondere oversteekbare baan die in hoogte verschilt van de rijweg en die gereserveerd is voor het verkeer van de geregelde diensten van het openbaar vervoer en eventueel van taxi's en waarvan andere voertuigen mogen gebruikmaken in geval van overmacht ;

  hetzij een eigen baan, ontoegankelijk voor andere voertuigen dan die van het openbaar vervoer , behalve op ingerichte oversteekplaatsen.

  Bestaande feitelijke toestand

  Feitelijk gebruik van de grond.

  Bijhorend

  Aanvulling van de hoofdbestemming en doorgaans met een relatief betrekkelijk kleine oppervlakte.

  Binnenterrein van een huizenblok

  Ruimte achter de bouwdiepte zoals die is bepaald bij bijzonder bestemmingsplan of bij ontstentenis daarvan, bij gewestelijke of gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

  Braakliggend terrein

  Bouwterrein waarvan de bebouwing die er was opgericht, afgebroken werd.


  C

  Continuïteit van de huisvesting

  Toestand waarin de instandhouding van de huisvestingsfunctie gewaarborgd wordt, per zijde van het huizenblok of per lint voor handelskernen wanneer dat lint de zijde van het huizenblok volledig of gedeeltelijk typeert door een beduidende aanwezigheid van woningen, en wordt verzekerd rekening houdend met de aard en de vestiging van de concurrerende activiteiten.


  G

  Gebied

  Naast elkaar gelegen delen van huizenblokken of huizenblokken met een zelfde bestemming.

  Groen netwerk

  Principe van ecologische, sociale en landschappelijke inrichting van de openbare en private ruimten dat tot uiting komt in de doelstellingen van het GewOP of zijn uitvoeringsinstrumenten, met het doel :

  1° aanleggen of verbeteren van verbindingen tussen de groene ruimten door beplantingen, wandelruimten of ongeacht welke groenstrook ;

  2° te zorgen voor een adequate ruimtelijke en functionele spreiding van de groene ruimten (voor recreatieve, landschappelijke, ecologische en pedagogische doeleinden), rekening houdend met de behoeften van de inwoners en de stedelijke ecologie ;

  3° te voorzien in een overgang tussen centrale gebieden en natuurontwikkelingsgebieden door middel van verbindingsgebieden.

  Groothandel

  Al de lokalen waarin roerende goederen in grote hoeveelheden worden verkocht aan kleinhandelaars, met inbegrip van de bijbehorende kantoren en lokalen.

  Grote speciaalzaken

  Handelszaak met een oppervlakte van 500 m² en meer waarvan de activiteit bestaat in dienstverlening of de verkoop van roerende goederen en die tot een gespecialiseerde sector behoort, met uitsluiting van de voedingssector.


  H

  Handelszaak

  Al de lokalen, toegankelijk voor het publiek, waarin diensten worden verleend of roerende goederen worden verkocht, met inbegrip van de bijbehorende kantoren en lokalen.

  Hoogtechnologische activiteiten

  1° Laboratoriumonderzoek of conceptie waarbij geavanceerde technologieën op significante wijze worden gebruikt en toegepast ;

  2° Productieactiviteiten van goederen en diensten die op significante wijze een beroep doen op de overdracht van technologieën afkomstig van de universiteiten en de hogescholen, of op het resultaat van de research van een laboratorium of een studiebureau.

  Hotelinrichting

  Inrichting voor het onthaal van personen met dienstverlening aan de klanten zoals een hotel, herberg, jeugdherberg, motel, pension, apparthotel, flathotel, …

  Huizenblok

  Geheel van al dan niet bebouwde terreinen, begrensd door verkeerswegen in de open lucht of door natuurlijke of gewestgrenzen.


  I

  Installatie

  Al de op een goed aangebrachte inrichtingen en voorzieningen.

  Interwijkennet

  Al de wegen die de vector zijn van de stedelijke verplaatsingen voor korte of middellange afstand en die zorgen voor de eenheid van de verschillende wijken in de stad.

  De functie van het interwijkennet bestaat erin de naburige wijken met elkaar te verbinden, te zorgen voor de doorstroming van het verkeer in die wijken en de afvloeiing ervan naar de wegen van het gewestnet.


  K

  Kantoor

  Lokaal bestemd :

  1° hetzij voor beheers- of administratiewerkzaamheden van een onderneming, een openbare dienst, een zelfstandige of een handelaar ;

  2° hetzij voor de uitoefening van een vrij beroep, met uitsluiting van de medische en paramedische beroepen ;

  3° hetzij voor de activiteiten van ondernemingen voor intellectuele dienstverlening, met uitsluiting van de vervaardiging van materiële diensten en van immateriële goederen.

  Kenmerken van het omliggend stedelijk kader

  Stedenbouwkundige kenmerken van het huizenblok van het betrokken project en van de aanpalende huizenblokken.

  Kunstwerk

  Elk bouwwerk dat noodzakelijk is voor de aanleg van een verkeersweg, bestemd voor het openbaar verkeer, het openbaar vervoer en het vervoer over water (brug, viaduct, steunmuur,...).

  L

  Logistieke activiteiten

  Het volledige proces van ingrepen dat een afgewerkt product na vervaardiging ondergaat tot en met de levering aan de klant, met inbegrip van, onder meer, de etikettering, de verpakking, de opslag, het voorraadbeheer, de levering, het onderhoud en de dienstverlening na verkoop.

  Worden als logistieke activiteiten beschouwd, de beheer- of administratieve activiteiten en de handelszaken die erbij behoren.


  N

  Net van gewestelijke fietsroutes

  Het geheel van fietsroutes die moeten instaan voor de vlotte en veilige verplaatsing van fietsers doorheen het Gewest.

  Niet-geëxploiteerd gebouw

  Gebouw dat niet wordt gebruikt of waarvan het gebruik niet overeenstemt met de mogelijkheden die de constructie toelaat, zoals het gebruik als stapel- of opslagplaats voor goederen, van een heel of een deel van een gebouw dat daarvoor niet ontworpen werd.

  Nijverheidsactiviteiten

  Machinale productieactiviteiten voor de vervaardiging of de bewerking van roerende goederen of voor de exploitatie van energiebronnen.

  O

  Onroerend goed

  Op een of meer kadastrale percelen gelegen geheel van bouwwerken en installaties en de naaste omgeving, beschouwd als één geheel voor het stedenbouwkundig attest of de stedenbouwkundige vergunning en waarvan de hoofdingang doorgaans door één enkel huisnummer is aangeduid.

  Openbare vervoerlijn op afzonderlijke baan

  Metro- of ondergrondse tramlijnen.

  Opslag

  Opslag van roerende goederen, al dan niet in de open lucht.


  P

  Perceel

  Kadastraal perceel

  Primair openbaar vervoernet

  Al de openbare vervoerslijnen bestaande uit :

  1° de spoorlijnen,

  2° de lijnen op afzonderlijke baan.

  Primair wegennet

  Al de hoofdverkeerswegen. Het primair net bestaat uit :

  1° autosnelwegen die zorgen voor de snelle verbindingen tussen de steden of voor de omlegging rond het Gewest van het verkeer dat er niet moet zijn ;

  2° grootstedelijke wegen die instaan voor de toegang tot de grootstedelijke voorzieningen ;

  3° hoofdwegen die het net van grootstedelijke wegen aanvullen om in te staan voor de grote bewegingen binnen de stad.

  In ondernemingen geïntegreerde diensten

  “Business to business» diensten die voorzien in ontwerp, beheer, technische en handelstaken, of advies, zoals de ontwikkeling van computer-, communicatie- of beheerssystemen voor ondernemingen, reclame en design, met uitzondering van financiële, bank- en verzekeringsdiensten en dienstverlening door vrije beroepen.

  Productieactiviteiten

  Ambachtsactiviteiten, hoogtechnologische activiteiten, nijverheidsactiviteiten, activiteiten voor de vervaardiging van materiële diensten en van immateriële goederen.

  Worden met de productieactiviteiten gelijkgesteld, de beheer- of administratieve activiteiten, de opslag en de handelszaken die erbij behoren.


  S

  Stedenbouwkundige kenmerken van een huizenblok

  Stedenbouwkundige kenmerken van de gebouwen of van de onbebouwde terreinen waaruit het huizenblok bestaat en, in het bijzonder, die van de onroerende goederen gelegen in de nabijheid van het goed waarvoor een vergunning of een attest wordt aangevraagd, evenals de bezetting van het binnenterrein van het huizenblok.

  Stedenbouwkundige kenmerken van een onroerend goed, een bouwwerk of installatie

  Ligging, afmetingen, bouwstijl en bouwmaterialen, open ruimte, inrichting van de onbebouwde delen, afsluiting, …

  V

  Verkeersknooppunt

  Plaats waar verschillende vervoermiddelen op één punt samenkomen.

  Verontreiniging

  Elke emissie in het milieu van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van rook, stank, lawaai, golven, hitte of stralingen, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de mens, voor dieren, planten en het landschap.

  Vloeroppervlakte

  Som van de overdekte vloeren met een vrije hoogte van minstens 2,20 meter in alle lokalen, met uitsluiting van de lokalen gelegen onder het terreinniveau die voor parkeerplaatsen, kelders, technische voorzieningen en opslagplaatsen bestemd zijn.

  De vloerafmetingen worden buitenwerks gemeten tussen de onbeklede buitenwanden van de gevelmuren, en de vloeren worden geacht door te lopen, zonder rekening te houden met de onderbreking ervan door scheidingswanden en binnenmuren, of door kokers, trappenhuizen en liftschachten.

  Voorlopige seizoensgebonden installatie

  Niet-permanente installatie die doorgaans wordt gebruikt van oktober tot maart.

  Voorziening van collectief belang of van openbare diensten

  Bouwwerk of installatie bestemd voor de uitvoering van een opdracht van algemeen of openbaar belang, meer bepaald de diensten van de plaatselijke besturen, de gebouwen waarin de parlementenaire vergaderingen en hun diensten gehuisvest zijn, de scholen, de culturele, sportieve, sociale en gezondheidsvoorzieningen, alsmede de voorzieningen voor erkende erediensten en lekenmoraal.

  Worden eveneens beschouwd als voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, de diplomatieke zendingen, de consulaire beroepsposten van de door België erkende Staten, alsmede de vertegenwoordigingen van de gefedereerde of gedecentraliseerde entiteiten van die Staten.

  Zijn uitgesloten, de lokalen voor het beheer of het bestuur van de andere overheidsdiensten.


  W

  Weg

  Deel van het openbaar domein gelegen tussen de rooilijnen, bestemd voor het verkeer van de verschillende categorieën van weggebruikers, met uitsluiting van de gebieden waaraan de bestemmingskaart een andere bestemming heeft gegeven.

  De planten- en minerale aanleg die aansluit bij de weg, maakt er wezenlijk deel van uit.

  Wijknet

  Al de verkeerswegen in de nabije buurt en de wegen met gering verkeer . Het wijknet bestaat uit :

  1° wijkwegen die het binnenkomend verkeer in een wijk opvangen en geleiden naar een weg van een interwijkennet of het gewestnet ;

  2° plaatselijke straten die instaan voor de verkeersverbindingen ten behoeve van de buurtbewoners.

  Woning

  Geheel van lokalen die voor de huisvesting of voor de bewoning door een of meer personen werden ontworpen, voor zover er geen andere bestemming wettelijk werd gevestigd, met inbegrip van rusthuizen en erkende of gesubsidieerde verblijfplaatsen, en met uitzondering van hotelinrichtingen.