BBP

Het bijzondere bestemmingsplan

Het bijzondere bestemmingsplan (BBP) is een gemeentelijk instrument om op wijkniveau (één of meerdere bouwblokken) de ruimtelijke ordening aan te sturen.

  Extract Kaart van BBP - BruGIS
  Extract Kaart van BBP - BruGIS
  © BruGIS

  Beschrijving

  De staff Lokale plannen binnen perspective.brussels helpt de BBP’s mee uitwerken en maakt de link tussen de gemeente en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Het bijzondere bestemmingsplan (BBP) wordt op gemeentelijk niveau geïnitieerd. Het bepaalt de bestemming van percelen en regelt het toegelaten gebruik van het grondgebied. Het biedt een afgelijnd kader voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van een precieze perimeter.

  Iedere gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan een BBP uitwerken voor een deel van zijn grondgebied. Ze kan ook bestaande BBP’s wijzigen en afschaffen (art. 40 à 68 van het BWRO). In 2017, zijn er 421 BBP’s van kracht in het hele Gewest.

  perspective.brussels subsidieert de gemeenten voor de uitwerking, de aanpassing en de afschaffing van BBPs, neemt deel aan de opmaak ervan en is de interface tussen de gemeenten en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze laatste keurt de BBP goed en haar administratie volgt de uitvoering ervan op.

  Inhoud

  De inhoud van een BBP

  Een BBP verduidelijkt en vervolledigt het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) en de verordenende bepalingen van het richtplan van aanleg (RPA). Het volgt de richtlijnen van het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) en bepaalt:

  •  de bestemming van de verschillende zones, onder andere de bebouwbare en groene ruimtes, en de voorschriften die er gelden, Het kan ook voorschriften bevatten, met name inzake:
   •  de inplanting, de volumes en de vormgeving van de gebouwen en hun omgeving,
   •  de procedures, aanlegmaatregelen en voorschriften voor wegen.

  Actoren

  Wie is er betrokken bij de BBP’s?

  De gemeente duidt een stedenbouwkundig ontwerper aan die het BBP uitwerkt, of stelt zelf een ontwerpplan op. De inwoners en de betrokken partijen kunnen opmerkingen formuleren tijdens het openbaar onderzoek en tijdens overlegmomenten die soms door de gemeente georganiseerd worden. 

  Procedure

  De procedure voor de goedkeuring van de BBP’s

  • Het BWRO schrijft een openbaar onderzoek voor van 30 dagen. Dit onderzoek wordt aangekondigd via aanplakking, in meerdere Franstalige en Nederlandstalige kranten en op de internetsite van de betrokken gemeente.
  • Terwijl het openbare onderzoek loopt, brengen verschillende administraties en instanties binnen de 30 dagen hun advies uit:
   • perspective.brussels, de overheidsdienst belast met de stedenbouwkundige planning,
   • Leefmilieu Brussel,
   • Overige administraties, aangeduid in het Besluit
   • Adviserende insanties, in het geval er afgeweken wordt van het GBP of het RPA
  • Als het BBP gevolgen voor het milieu heeft, moet er een milieueffectenrapport (MER) opgesteld worden.
  • Als het BBP goedgekeurd wordt door de Regering, wordt het besluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 15 dagen na de publicatie ervan treedt het BBP in werking.
  • De bevolking kan het BBP in het gemeentehuis of via de website inkijken binnen de 3 dagen na publicatie.

  De effecten van het BBP

  Het BBP is bindend. Alle afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen moeten de bepalingen van het BBP respecteren. Er zijn een aantal mogelijkheden om af te wijken van de bepalingen van het BBP, behalve als het gaat om essentiële elementen zoals de bestemming, vooral als die grenst aan groene ruimtes.

  Het consulteren van een BBP

  Op de BruGIS-kaart kan u zien of uw perceel onder een BBP valt. Als dat het geval is, consulteer het BBP en vraag advies bij uw gemeente.

  Subsidies voor de gemeentes

  Gemeentes kunnen subsidies aanvragen voor BBP’s bij perspective.brussels zoals bepaald in het besluit van de Regering van 20/02/2020. De subsidieaanvraag kan ingediend worden zodra de gemeente de procedure voor een BBP opgestart heeft.

  U vindt meer informatie over de subsidies in de volgende nuttige documenten.

  Nuttige documenten

  Nuttige documenten

  (news)

  Contact

  Publicaties

  De bijzondere bestemmingsplannen (BBP)

  Praktische gids voor de gemeenten en hun studiebureaus

  2021
  perspective.brussels
  Downloaden

  Nieuws