< Retour à la carte

SVC 6 "Rondom Simonis"

Zicht op de basiliek van Koekelberg vanaf de Leopold II-laan
Zicht op de basiliek van Koekelberg vanaf de Leopold II-laan
© Pedro Correa
Zicht op de spoorlijnen
Zicht op de spoorlijnen
© Pedro Correa
Rally op het terrein
Rally op het terrein
 
Kaart van de studiezone
Kaart van de studiezone 'rondom Simonis'
 

De perimeter van SVC 6 "Rondom Simonis" werd in maart 2020 door de Brusselse regering goedgekeurd op basis van een door perspective.brussels opgesteld verslag. Het omvat de wijken rond het metrostation Simonis en strekt zich uit over de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek.

Een primeur voor dit deel van de stad

De grote uitdaging voor deze wijken, die gekenmerkt worden door de breuklijnen van de spoorweg en de Leopold II-laan, is het stedelijke netwerk, de voetgangers- en fietsverbindingen en het groene netwerk te verbeteren.

Diagnose en prioriteiten

Uit de territoriale analyse (diagnose) blijkt dat het "studiegebied" verschillende kenmerken vertoont: 

 • De aanwezigheid van belangrijke gewestelijke infrastructuren, zoals de spoorlijn L28 (Brussel-Zuid-Jette), de metrolijn (Simonis-Simonis) met de verschillende toegangen tot het metrostation Simonis, en tot slot, de stadsboulevard Leopold II. Simonis is dus zowel een belangrijke multimodale pool als een wijk die gekenmerkt wordt door stedelijke breuklijnen. De uitdaging bestaat er dus in deze breuklijnen in de toekomst een tussenschakel te laten zijn voor de actieve vervoerswijzen (voetgangers en fietsers), maar ook om de intermodaliteit en de openbare ruimten rond deze stations (metro en trein) te versterken. Een andere prioriteit langs de spoorwegassen en de boulevard is de inrichting van groene ruimten om de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging te verminderen en de effecten van de klimaatverandering terug te dringen.
 • De fysieke breuklijn die door de spoorweginfrastructuur wordt gevormd, leidt tot groeiende sociale ongelijkheid tussen het oosten en het westen van lijn 28. De bevordering van de sociale diversiteit vormt dus een prioriteit, met name door participatieprocessen die voor iedereen openstaan.
 • De wijk heeft bewoners van alle generaties, maar vooral jongeren en gezinnen met jonge kinderen. Daarom is het belangrijk de toegankelijkheid van sportfaciliteiten en het netwerk van gezondheidsinfrastructuur voor alle generaties te vergroten.
 • Het is van essentieel belang om de aanwezigheid van economische activiteiten binnen de perimeter te benutten zodat het arbeidsaanbod in het algemeen kan worden afgestemd op de arbeidsvraag, door middel van een goede kennis van het grondgebied, opleidingen en tewerkstellingsprojecten, waarbij gewestelijke kwesties zoals de circulaire economie, enz. worden geïntegreerd.

Op basis van de op het grondgebied verrichte diagnose zijn vier prioritaire doelstellingen geïdentificeerd:

 1. werken aan een milieuvriendelijkere stad rond drie prioritaire assen (de Leopold II-boulevard, de L28-spoorlijnen, de verbinding tussen Kasteel Karreveld en het kanaal);
 2. de actieve vervoerswijzen bevorderen;
 3. de grootstedelijke aantrekkingskracht vergroten en tegelijk de lokale identiteiten versterken, en een buurtstad ontwikkelen rond gewestelijke polen zoals Simonis, Belgica, Zwarte Vijvers en Ossegem;
 4. de economie stimuleren door polen te ontwikkelen die opleidingen en innoverende ondernemingen aan elkaar koppelen, evenals door duurzame logistiek.

Deze doelstellingen zijn gebaseerd op een waardenkader dat gebaseerd is op de analyse van het gebied en op het participatieproces (informele bijeenkomsten, enquêtes en online-workshops).

Voorlopig programma van SVC 6

SVC 6 vult verder de stadsvernieuwingsstrategie aan tussen de renovatie van de wijk rond het Weststation (SVC 3 – Weststation – 2017-2025) en de duurzame wijkcontracten Zwarte Vijvers en Jacquet (2021-2028), gelegen in de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek.

Het programma van de projecten wordt momenteel uitgewerkt. Het omvat activiteiten met betrekking tot de openbare ruimte, gebouwen en het milieu, en acties op het vlak van maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven.

De ideeën voor de acties inzake maatschappelijke cohesie zijn toegespitst op de volgende thema's:

 • het solidaire stroomgebied
 • de ontwikkeling van ondernemerschap via de circulaire economie
 • een gebied zonder werkloosheid
 • en een laboratorium voor projecten

De ideeën voor de herinrichting van de openbare of bebouwde ruimte zijn op dit moment gericht op:

 • de herdefiniëring van de openbare ruimte langs de hoofdwegen tot verbindingen voor actieve vervoerswijzen en natuur (Leopold II en L28)
 • de aanleg van wijkvoorzieningen rond deze hoofdwegen
 • een groenweg voor scholieren dat het atheneum dicht bij Ossegem verbindt met het kanaal

Participatie

Er loopt een participatieproces om de ideeën en ervaringen van de bewoners, gebruikers en actoren van de wijk te benutten en de waarnemingen op het terrein aan te vullen en input te leveren voor het ontwerpen en prioriteren van potentiële projecten.

Op 4 september 2020 werd de aftrap voor SVC 6 "rondom Simonis" gegeven met een rally op het terrein. Het doel was de betrokken overheidsactoren te informeren over de methode die voor de uitwerking van SVC 6 werd gekozen, en de deskundigheid op het terrein en de waarden van stadsvernieuwing te delen.

Tussen 15 oktober en 2 november 2020 werd een online bevraging georganiseerd om advies te verzamelen over 4 thema's: de leefomgeving en openbare ruimte, duurzame mobiliteit, identiteit en diversiteit van de wijk, en sociaal ondernemerschap en economische innovatie.

Deze raadpleging werd gevolgd door een online workshop die plaatsvond op 16 november.

Al deze overlegmomenten maken het mogelijk een specifiek programma op te stellen.

In april 2021 wordt voor de potentiële projecten van het programma een participatieve wandeling georganiseerd.

Wie?

perspective.brussels coördineert, in nauwe samenwerking met de directie Stadsvernieuwing van urban.brussels, de ontwikkeling en aanpassing van de projecten.

Het consortium dat voor de uitwerking van het programma is ingeschakeld, bestaat uit 51N4E, Tractebel, CSD Ingenieurs (voor het milieueffectenrapport) en Cityspark (voor participatie).

Urban.brussels zal in nauwe samenwerking met perspective.brussels zorgen voor de operationele opvolging van SVC 6 "rondom Simonis" vanaf 2022.

De verschillende projecten worden ondersteund door de partners van het SVC, zoals Brussel Mobiliteit, de directie Facilities van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), Leefmilieu Brussel, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg, alsook de lokale verenigingen.

Binnen welke termijn?

Het ontwerpprogramma van SVC 6 moet uiterlijk op 30 juni 2021 worden ingediend bij de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het openbaar onderzoek vindt plaats in het najaar van 2021. De goedkeuring van het programma zal eind 2021 plaatsvinden.

De uitvoeringsfase tussen 2022 en 2026 wordt gevolgd door de implementatiefase die in 2029 afloopt.