< Terug naar de kaart

Ninoofsepoort

Ninoofsepoort in 2016
Ninoofsepoort in 2016
 
Werken, Ninoofsepoort
Werken, Ninoofsepoort
 
Ninoofsepoort Park
Ninoofsepoort Park
© Beliris
Ninoofsepoort
Ninoofsepoort
© Beliris
Project van Richtplan van Aanleg Ninoofsepoort
Project van Richtplan van Aanleg Ninoofsepoort
 
Te herbouwen en versterken convergentiepunt
Te herbouwen en versterken convergentiepunt
 
Situering Ninoofsepoort op regionale landschapskaart
Situering Ninoofsepoort op regionale landschapskaart
 

De Ninoofsepoort ligt gekneld tussen verschillende wegen en twee structurele verkeersassen van het Gewest: het kanaal en de kleine ring. Via een ontwikkelingsstrategie worden de openbare ruimten heringericht en ontstaat er een nieuwe stedelijke omgeving.

Huidige context

In 2016 kreeg perspective.brussels de opdracht om een Richtplan van aanleg voor de Ninoofsepoort op te stellen. De Ninoofsepoort ligt aan de rand van het stedelijke epicentrum op de grens tussen het westen en het oosten van de stad bij de vernauwing van het Kanaal en de sluis. Het is een van de ‘poorten’ op de kleine ring.

Vandaag liggen er concrete plannen op tafel, gedragen door zowel beleggers als overheid. Ze toveren deze residuele driehoek om tot een aangename en aantrekkelijke plaats voor alle bevolkingsgroepen. En ze maken er een veilig kruispunt van voor alle vervoersmiddelen (scheepvaart, gemotoriseerde en zwakke weggebruikers en openbaar vervoer).

Een analyse van de vertreksituatie

Ondanks zijn naam is de Ninoofsepoort meer dan een ‘toegangspoort naar de stad’. De overheid vindt dat de aanleg zowel moet beantwoorden aan de lokale en bovenlokale behoeften (Territoriale diagnose) als aan het doorgaand verkeer van de Kleine Ring.

Een RPA voor een coherente totaalvisie

Begin 2017 werd een proces gestart om alle ambities samen te brengen in een coherente visie. perspective.brussels heeft de studiebureaus MSA, IDEA Consult en O.Chenu belast met de redactie van het Richtplan van aanleg (RPA). Het studiebureau Agora is belast met het Milieueffectenrapport (MER) wat nodig is om de plannen uit te voeren.
In afwachting van de goedkeuring van het BWRO liggen er al verschillende voorstellen op tafel, die de strategische basis vormen van een visie voor de Ninoofsepoort.

Concrete ontwikkelingen

De strategische doelstellingen worden verwezenlijkt via verschillende projecten. Sommige daarvan zijn al ver gevorderd. Twee huisvestingsprojecten zijn al bekend bij het publiek: de bouw van ongeveer 250 privéwoningen en 120 openbare woningen. Tussen die twee wijken wordt een groot park aangelegd. Het ontwerp ervan werd toevertrouwd aan Leefmilieu Brussel. Een participatief proces verfijnde de krijtlijnen van het project.

Er staan nog andere projecten op stapel aan de Ninoofsepoort. Zo wordt er gewerkt aan het toekomstige park van de Kleine Zenne, zoals beschreven in het Stadsvernieuwingscontract “Heyvaert-Poincaré”. De sportinfrastructuur van het ‘Stadion Vander Putten’ is aan vernieuwing toe. En er is ook plaats voor kleinere projecten zoals de vestiging van handelszaken in de voormalige tolhuisjes.

Burgerbevraging tijdens de week van de stadsprojecten (4-11 juni 2018)

Om de ontwikkeling van de wijk te begeleiden, organiseerde perspective.brussels 2 informatie- en participatiemomenten begin juni 2018 om het Richtplan van Aanleg (RPA) te ontwikkelen. Daarbij deed het beroep op de expertise van de inwoners en de gebruikers van de wijk.

Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van richtplan van aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen van 4 juni en 6 juni op de website van perspective gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering). 

Openbaar onderzoek 2019

Van 27 februari tot 29 april 2019 werd het project van Richtplan van Aanleg voor Ninoofsepoort voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Stad Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht.

​En nu?

Na het openbaar onderzoek heeft de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC) 60 dagen om een advies in te dienen over het ontwerp van het plan. Op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek, het advies van de instanties en de GOC, beslist de Regering of het plan al dan niet dient aangepast te worden en in welk opzicht. Eens goedgekeurd in tweede lezing, wordt het ontwerp van het plan voorgelegd aan de Raad van State en goedgekeurd in derde lezing. 15 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt het plan dan in werking.