< Terug naar de kaart

Bordet

Kruispunt tussen Jules Bordetlaan en Leopold III-laan
Kruispunt tussen Jules Bordetlaan en Leopold III-laan
 

Bordet kan met de aanleg van een multimodale mobiliteitshub transformeren tot een beter bereikbare stedelijke omgeving, op het kruispunt van verschillende vervoersmodi. De bestaande economische functies van het gebied zullen van deze transformatie gebruik kunnen maken. Zo wil het Gewest van Bordet een nieuwe poort naar de stad maken waar stedelijke functies en economische functies hand in hand gaan.

Stedelijke context

De omgeving van Bordet bestaat momenteel voor een groot deel uit niet verbonden, en monofunctionele enclaves die voornamelijk met de auto bereikbaar zijn. Ten westen van de Jules Bordetlaan zijn residentiële wijken terug te vinden, die aanleunen bij het centrum van Evere. Aan de overzijde van de Bordetlaan vinden we verschillende economische zones. Een groot deel van de ruimte in dit economisch weefsel wordt ingenomen door verspreide laagbouw, weginfrastructuur, parkings en ongedefinieerde restruimte.

Er is in de omgeving, gekenmerkt door een randstedelijke beleving, een tekort aan publieke ruimte en landschappelijke kwaliteit.  Verschillende fasen in de verstedelijking van de ruimte rond Bordet hebben geresulteerd in een gebied dat wordt kenmerkt door een gebrek aan samenhang, aan stedelijke fijnkorrelige gemengdheid en dichtheid en een gebrek aan ruimtelijke leesbaarheid.

Deze perifere identiteit is nochtans in sterk contrast met de hoge bereikbaarheid van het gebied. Het treinstation Bordet  met de GEN-lijnen 4, 5, 7 en 9 (Merode, Luxemburg, Mechelen en Leuven) op het kruispunt van de Leopold III-laan, de Haachtsesteenweg en de Bordetlaan maakt van deze plek nochtans een belangrijke strategische mobiliteitsknoop, centraal op de luchthavencorridor. De toekomstige verlenging van tram 62 tot de luchthaven en de komst van metrolijn 3 tot Bordet zorgt ervoor dat Bordet zal evolueren tot één van de meest bereikbare plekken van het groot-Brussels polycentrisch netwerk. Deze hyperbereikbaarheid dient beter te worden benut waardoor een herstructurering van de omgeving rond Bordet zich opdringt.

Om deze verdichting en herstructurering te realiseren worden volgende doelstellingen naar voor geschoven:

Compacte stad

Er dient nagegaan te worden welke plekken binnen de perimeter verdicht kunnen worden op korte en langere termijn, op een duurzame en flexibele manier. Het toevoegen van een aantal belangrijke stedelijke functies (wonen, bedrijvigheid, culturele en recreatieve infrastructuur, …) helpt de perimeter evolueren tot een volwaardige stadswijk. Voor de ontwikkeling van een Richtplan van Aanleg gaat de aandacht dan ook naar nieuwe stedelijke bouwvormen in het gebied die de combinatie van functies en invullingen mogelijk maken.

Gemengdheid

De strategische visie en het RPA moeten leiden tot een multifunctioneel gebied en een multimodale toegankelijkheid.

Het doel  is om te evolueren naar een gebied waar woon- en werkgemeenschappen in een actieve en kwaliteitsvolle groene omgeving floreren. Daarnaast moet het gebied de nodige (bedrijfs-)diensten (restaurants, fitness, kappers, massage enz.) en verblijfsruimtes aanbieden.

De uitzonderlijke bereikbaarheid laat de programmatie toe van nieuwe metropolitane voorzieningen die als katalysator kunnen werken voor de handels- en andere economische activiteiten, maar ook voor een aantrekkelijkheid van het gebied buiten de kantooruren.

Multimodale en gedeelde ruimte

Het organiseren van de gedeelde ruimte is een essentiële voorwaarde voor de aantrekkingskracht van de bestaande en toekomstige economische en residentiële programma’s. Onder deze gedeelde ruimte verstaan we: de publieke ruimte, ,gedeelde voorzieningen voor sport, recreatie en cultuur, vergader- opleidings-, en congresruimtes, logistiek, horeca, handel en parkings. De bouwtypologie van al deze programma’s dient te evolueren zodat een integrale aanpak mogelijk wordt.

Ook de mobiliteitsinrichting dient te worden gewijzigd, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De trein-, tram- en bushaltes, de toekomstige metrohalte, de voorziene fiets-GEN routes en de P&R (met 500 plaatsen) dienen op een efficiënte manier geïntegreerd te worden.

Landschappelijke kwaliteit

Binnen de perimeter van het stadsproject zijn een aantal dominante verkeersassen aanwezig die een sterke impact hebben om de omgevings- en belevingskwaliteit van het gebied. Door ruimtelijke kwaliteiten aan de bestaande mobiliteits-infrastructuur toe te voegen wordt de integratie van deze ruimtes binnen een groen netwerk verwezenlijkt en wordt de leefbaarheid van de omgeving verbeterd. De plek dient zich, d.m.v. een aantal leesbare regionale ruimtelijke verbindingen, in een grootschaliger netwerk van  open ruimtes in te schakelen. Zodat groene verbindingen en schakels kunnen worden gemaakt doorheen het stedelijk weefsel.

Flexibiliteit en circulariteit

In de uitwerking van de geplande transities wordt vastgehouden aan principes die duurzaamheid en flexibiliteit voorop stellen.
Door in te spelen op flexibiliteit wordt immers een eerste stap gezet in een transitie naar circulaire steden waarbij gebouwen door hun structuur telkens opnieuw kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden.

Uitwerken van een strategische visie

De opdracht voor de uitwerking van het stadsproject Bordet is toevertrouwd aan de kortstondige vereniging Karbon+Latitude en de studie van de impact van het project is toevertrouwd aan de Aries consultants.

Participatieve workshops over de ontwikkeling van de Bordet-wijk zullen in het najaar 2020 worden gehouden, onder voorbehoud van eventuele beperkingen in verband met Covid-19.

Burgerbevraging tijdens de week van de stadsprojecten (4-11 juni 2018)

Om de ontwikkeling van de wijk te begeleiden, organiseerde perspective.brussels 2 informatie- en participatiemomenten. Deze worden als informatiebron gebruikt voor de ontwikkeling van het ontwep van Richtplan van Aanleg (RPA). Daarbij deed het beroep op de expertise van de inwoners en de gebruikers van de wijk.

Conform aan het artikel 3§4 van het besluit van 3 mei 2018 betreffende het informatie en participatieproces voor het publiek voorafgaand aan de uitwerking van een ontwerp van Richtplan van Aanleg, werden de verslagen van de gehouden gesprekken tijdens de vergaderingen van 8 en 11 juni 2018 op de website van perspective gepubliceerd (ten laatste 15 dagen na de vermelde vergadering).