< Alle Strategische Polen

Territorium Noord

Territorium Noord is vandaag volop in ontwikkeling. Verschillende overheidsinitiatieven en privéprojecten getuigen van de hernieuwde belangstelling voor dit deel van de stad, dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van grote infrastructuren en wordt doorkruist door de binnenring, het kanaal en spoorwegen.

  Zicht over de Noordwijk
  Zicht over de Noordwijk
  © Filip Dujardin

   Beschrijving

  Een gefragmenteerd gebied

  Territorium Noord is een heterogeen deel van de stad. Het wordt gekenmerkt door een waaier aan structuren en grote sociale verschillen. Grote ongebruikte ruimten liggen er naast spoorweg-, weg- en kanaalinfrastructuren die het gebied fragmenteren.

  Om deze dynamiek te stimuleren en in lijn te brengen met de doelstellingen van het Brussels Gewest, heeft Perspective van de Regering de opdracht gekregen om een gedeelde visie voor dit Territorium te ontwikkelen.

  De denkoefening heeft betrekking op 'Territorium Noord' en niet alleen op de Noordwijk. Territorium Noord ligt op de grens van de gemeenten Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek en de Stad Brussel. Het beslaat een oppervlakte van 250 ha en telt bijna evenveel inwoners (36.690) als tijdelijke gebruikers, zoals werknemers (30.000). De keuze voor een denkoefening over deze perimeter berust op de doelstelling om na te denken over de ruimtelijke en sociale verbanden tussen de omliggende wijken en om alle bewoners van deze wijken, alsook de meer occasionele gebruikers ervan, bij de denkoefening te betrekken.

  Plannen, tools, projecten

  Er lopen in dit territorium heel wat overheidsinitiatieven om de leefkwaliteit en de toegang tot nabijheidsdiensten te verbeteren:

  Er zijn ook privé-initiatieven, met name van projectontwikkelaars, maar ook van verenigingen, de academische wereld en burgers, die de ontwikkeling van dit territorium beïnvloeden.

  Diagnose en visie: een collectief werk

  Na voorbereidend werk met verschillende actoren uit het werkveld, heeft Perspective in 2020 in samenspraak met de gewestelijke besturen, de gemeentebesturen (Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek en de stad Brussel) en de bevolking een diagnose opgesteld. In het kader daarvan werd eind 2020 een eerste publieke bevraging georganiseerd. De diagnose steunt op statistische, cartografische, historische en stedenbouwkundige gegevens van het Territorium en houdt rekening met de kansen en uitdagingen die in de gewestelijke en gemeentelijke plannen en programma's zijn geïdentificeerd.

  Lees het document

  De volgende stap in het proces, op basis van die diagnose, is het ontwikkelen van de gedeelde visie over de specifieke strategieën en tools die in de toekomst moeten worden ingezet.

  Een tweede publieke bevraging

  Na de ontwikkeling van de diagnose moeten de uitdagingen van het territorium en de belangrijkste elementen van een gedeelde visie voor de ontwikkeling van de verschillende wijken vastgesteld worden.

  Om deze elementen samen met de inwoners, gebruikers en actoren van de stad te verfijnen, loopt er momenteel een tweede publieke bevraging.

  Volgende stappen

  Op basis van de analyse en de publieke bevragingen werkt Perspective verder aan de samenvatting en uitdieping van de verschillende thema's om tot een zo volledig mogelijk visievoorstel te komen.

  De volgende drie stappen zijn gepland:

  • Verdere ontwikkeling van de gedeelde visie met alle gewestelijke en gemeentelijke openbare actoren;
  • Voorlegging aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van het volledige rapport 'Territorium Noord' met aanbevelingen voor de toepassing van specifieke tools;
  • De toepassing van de strategieën en tools.

  Achtergrond: naar een gedeelde visie

  Om een duidelijk beeld te geven van de te volgen weg voor de wijkvernieuwing, was een overzicht van de vele werken en studies nodig. Perspective heeft bijgedragen door de ambities en denkpistes van de talrijke actoren die zich over dit hybride gebied hebben gebogen te bestuderen, analyseren en actualiseren.
  Enkele van de vele ondernomen stappen:

  Publicaties

  North district, next step?

  2018
  perspective.brussels
  Downloaden

  Presentaties 'North district, next step?'

  2018
  Downloaden

  Welke toekomst voor de Noordwijk?

  Voortgangsverslag

  2019
  perspective.brussels
  Downloaden

  Contact

  Nieuws