< Alle Strategische Polen

SVC 6 - Rondom Simonis

Het Stadsvernieuwingscontract Simonis omvat de wijken rondom het metrostation Simonis en strekt zich uit over de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek. Het stelt projecten voor op het vlak van stadsontwikkeling en architectuur en acties tot gemeenschapsleven die moeten bijdragen aan de heropleving van deze wijk.

  Kaart van de studiezone
  Kaart van de studiezone 'rondom Simonis'
   
  Zicht op de basiliek van Koekelberg vanaf de Leopold II-laan
  Zicht op de basiliek van Koekelberg vanaf de Leopold II-laan
  © Pedro Correa
  Zicht op de spoorlijnen
  Zicht op de spoorlijnen
  © Pedro Correa
  Rally op het terrein
  Rally op het terrein
   

  Beschrijving

  Een primeur in dit deel van de stad. De grote uitdaging voor deze wijken, die gekenmerkt worden door de breuklijnen van de spoorweg en de Leopold II-laan, is het stedelijke netwerk, de voetgangers- en fietsverbindingen en het groene netwerk te verbeteren.

  Diagnose en prioriteiten

  Uit de territoriale analyse (diagnose) blijkt dat het "studiegebied" verschillende kenmerken vertoont: 

  • De aanwezigheid van belangrijke gewestelijke infrastructuren, zoals de spoorlijn L28 (Brussel-Zuid-Jette), de metrolijn (Simonis-Simonis) met de verschillende toegangen tot het metrostation Simonis, en tot slot, de stadsboulevard Leopold II. Simonis is dus zowel een belangrijke multimodale pool als een wijk die gekenmerkt wordt door stedelijke breuklijnen. De uitdaging bestaat er dus in deze breuklijnen in de toekomst een tussenschakel te laten zijn voor de actieve vervoerswijzen (voetgangers en fietsers), maar ook om de intermodaliteit en de openbare ruimten rond deze stations (metro en trein) te versterken. Een andere prioriteit langs de spoorwegassen en de boulevard is de inrichting van groene ruimten om de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging te verminderen en de effecten van de klimaatverandering terug te dringen.
  • De fysieke breuklijn die door de spoorweginfrastructuur wordt gevormd, leidt tot groeiende sociale ongelijkheid tussen het oosten en het westen van lijn 28. De bevordering van de sociale diversiteit vormt dus een prioriteit, met name door participatieprocessen die voor iedereen openstaan.
  • De wijk heeft bewoners van alle generaties, maar vooral jongeren en gezinnen met jonge kinderen. Daarom is het belangrijk de toegankelijkheid van sportfaciliteiten en het netwerk van gezondheidsinfrastructuur voor alle generaties te vergroten.
  • Het is van essentieel belang om de aanwezigheid van economische activiteiten binnen de perimeter te benutten zodat het arbeidsaanbod in het algemeen kan worden afgestemd op de arbeidsvraag, door middel van een goede kennis van het grondgebied, opleidingen en tewerkstellingsprojecten, waarbij gewestelijke kwesties zoals de circulaire economie, enz. worden geïntegreerd.

  Op basis van de op het grondgebied verrichte diagnose zijn vier prioritaire doelstellingen geïdentificeerd:

  1. werken aan een milieuvriendelijkere stad rond drie prioritaire assen (de Leopold II-boulevard, de L28-spoorlijnen, de verbinding tussen Kasteel Karreveld en het kanaal);
  2. de actieve vervoerswijzen bevorderen;
  3. de grootstedelijke aantrekkingskracht vergroten en tegelijk de lokale identiteiten versterken, en een buurtstad ontwikkelen rond gewestelijke polen zoals Simonis, Belgica, Zwarte Vijvers en Ossegem;
  4. de economie stimuleren door polen te ontwikkelen die opleidingen en innoverende ondernemingen aan elkaar koppelen, evenals door duurzame logistiek.

  Deze doelstellingen zijn gebaseerd op een waardenkader dat gebaseerd is op de analyse van het gebied en op het participatieproces (informele bijeenkomsten, enquêtes en online-workshops).

  Projecten

  Definitief programma van SVC 6

  SVC 6 vult verder de stadsvernieuwingsstrategie aan tussen de renovatie van de wijk rond het Weststation (SVC 3 – Weststation – 2017-2025) en de duurzame wijkcontracten Zwarte Vijvers en Jacquet (2021-2028), gelegen in de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek.

  Het definitief programma van de projecten werdt door de regering op 18 maart goedgekeurd. Het omvat activiteiten met betrekking tot de openbare ruimte, gebouwen en het milieu, en acties op het vlak van maatschappelijke cohesie en het gemeenschapsleven. Meer weten.

  De projecten met acties inzake maatschappelijke cohesie zijn toegespitst op de volgende thema's:

  • werkzoekenden
  • tijdelijke ingebruikname aan de Neepstraat 31 in Koekelberg
  • intergemeentelijke en gemeentelijke projectoproepen met betrekking tot specifieke plaatsen in de perimeter, in lijn met de prioriteiten en de vastgelegde waarden van het SVC

  Geconcentreerd rondom het metrostation Simonis en gelegen in de gemeenten Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek, stelt het ontwerp voor het programma van het SVC voor om:

  • de openbare ruimte te herdefiniëren langs drie grote assen: de spoorweg L28, de Leopold II-laan en een parcours die de verschillende openbare ruimten met elkaar verbindt.
  • de aanleg van buurtvoorzieningen en woningen rond 4 ontmoetingsassen: de zones Belgica en Simonis, de ruimtes gelegen tussen het metrostation Ossegem en het Victoriapark en de historische centra van de twee betrokken gemeenten.

  Alle SVC-projecten zijn gericht op verbetering van de milieukwaliteit van het operationele gebied, hetzij door verbetering van de energieprestaties van de bebouwde omgeving, hetzij door verbetering van de biodiversiteit en/of het waterbeheer.

  Participatie

  Participatie

  Er loopt een participatieproces om de ideeën en ervaringen van de bewoners, gebruikers en actoren van de wijk te benutten en de waarnemingen op het terrein aan te vullen en input te leveren voor het ontwerpen en prioriteren van potentiële projecten.

  Op 4 september 2020 werd de aftrap voor SVC 6 "Rondom Simonis" gegeven met een rally op het terrein. Het doel was de betrokken overheidsactoren te informeren over de methode die voor de uitwerking van SVC 6 werd gekozen, en de deskundigheid op het terrein en de waarden van stadsvernieuwing te delen.

  Tussen 15 oktober en 2 november 2020 werd een online bevraging georganiseerd om advies te verzamelen over 4 thema's: de leefomgeving en openbare ruimte, duurzame mobiliteit, identiteit en diversiteit van de wijk, en sociaal ondernemerschap en economische innovatie.

  Deze raadpleging werd gevolgd door een online workshop die plaatsvond op 16 november.

  Al deze overlegmomenten maken het mogelijk een specifiek programma op te stellen.

  In april 2021 wordt voor de potentiële projecten van het programma een participatieve wandeling georganiseerd, dit liet toe de uit te voeren projecten te prioritiseren.

  In oktober 2021 heeft de regering het ontwerp van van SVC 6 "Rondom Simonis" goedgekeurd. Het programma bestaat uit een operationele perimeter, de diagnose van het gebied, beschrijvende fiches voor elk van de geplande operaties en acties, het algemene en operationele financiële plan en een milieueffectenrapport.

  Wie?

  Perspective coördineert, in nauwe samenwerking met de directie Stadsvernieuwing van urban.brussels, de ontwikkeling en aanpassing van de projecten.

  Het consortium dat voor de uitwerking van het programma is ingeschakeld, bestaat uit 51N4E, Tractebel, CSD Ingenieurs (voor het milieueffectenrapport) en Cityspark (voor participatie).

  Urban.brussels zal in nauwe samenwerking met Perspective zorgen voor de operationele opvolging van SVC 6 "rondom Simonis" vanaf 2022.

  De verschillende projecten worden ondersteund door de partners van het SVC, zoals Brussel Mobiliteit, de directie Facilities van de GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel), Leefmilieu Brussel, de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg, alsook de lokale verenigingen.

  Binnen welke termijn?

  Het ontwerpprogramma van SVC 6 werd op 15 juli 2021 ingediend bij de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Het openbaar onderzoek vond plaats van 8 november tot 8 december 2021. Het programma werd op 18 maart goedgekeurd.

  De uitvoeringsfase tussen 2022 en 2026 wordt gevolgd door de implementatiefase die in 2029 afloopt.

  Documenten

  De documenten zijn beschikbaar op het volgende adres: http://quartiers.brussels/doc/cru-svc-6

  Publicaties

  Documenten SVC

  SVC6: Diagnose en prioriteiten

  2021
  perspective.brussels
  Downloaden
  Documenten SVC

  SVC6: programma

  2021
  perspective.brussels
  Downloaden
  Documenten SVC

  SVC6: Niet-technische samenvatting

  2022
  Downloaden
  Documenten SVC

  SVC6: MER : Milieueffecten

  2022
  Downloaden

  SVC6: MER - Hoofdstuk 1 : Diagnose

  2021
  Downloaden

  Stappen van het SVC

  Ontwikkelingsfase

  01/04/2020 – 15/07/2021
  01/04/2020 - Lancering van de openbare aanbestedingen voor de voorbereiding van het SVC.
  07/07/2020 - Ontwerpbureaus 51N4E, CSD Ingénieurs en Cityspark aangesteld om het programma op te stellen (territoriale analyse, architecturale en openbare ruimteprojecten en sociale acties, participatie)

  Goedkeuring van het SVC-ontwerp

  28/10/2021
  Goedkeuring van het SVC door de regering.

  Aanpassing van het SVC-ontwerp

  08/12/2021 – 18/03/2022
  Het SVC is verbeterd op basis van de opmerkingen die tijdens de openbare onderzoek werden gemaakt om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de bewoners, gebruikers en belanghebbenden in het district te voldoen.

  Ontwikkeling van de projecten

  01/04/2022 - 31/03/2027

  Aankopen, gunningen en voorbereiding van ontwerpstudies, rioleringswerken of dringende/conservatieve werken en technische testen worden uitgevoerd.

  01/10/2022 - 30/04/2025
  Wijziging van het SVC afhankelijk van de voortgang en haalbaarheid van projecten.

  Werkzaamheden

  01/04/2027 – 30/09/2029
  Het werk aan de SVC-projecten zijn afgerond.

  Afgerond SVC

  30/09/2029
  Alle projecten of delen van projecten gefinancierd door het SVC zijn voltooid.

  Contact

  aroundsimonis () perspective ! brussels