School - gymzaal
School - gymzaal
 
20 km door Brussel
20 km door Brussel
© visit.brussels - Pierre Fera
Velodroom See u
Velodroom See u
© visit.brussels - Eric Danhier

perspective.brussels ontwikkelt een strategische visie voor de realisatie van sportinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bevorderen van sportbeoefening en het ruim toegankelijk maken van sportinfrastructuur staan hierbij centraal.

Sporten verbetert de gezondheid en is een motor van individuele emancipatie en educatie. Bovendien stimuleert sportbeoefening de sociale verbondenheid en het samenleven.

Gelet op de bevolkingstoename en op de verdichting van het Brussels Gewest, stijgen de behoeftes van sportvoorzieningen.  

Het Brussels Gewest ontwikkelt daarom een strategische visie op de ontwikkeling van sportinfrastructuur op zijn grondgebied.

Het sportkadaster

Het sportkadaster verzamelt informatie over alle sportinfrastructuur en over actieve sportorganisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op basis van dit kadaster wijst perspective.brussels op de tekortkomingen en sportbehoeftes van het Gewest; de Strategische polen  die belangrijke hefbomen vormen voor de toekomst van Brussel, krijgen hierbij bijzondere aandacht.

Het sportkadaster heeft inderdaad een dubbele doelstelling:

  • ontwikkelen van een grondige kennis over de verschillende vormen van sportbeoefening, over het sportaanbod en van de sportinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op het uitwerken van een coherente strategie, in samenwerking met de bevoegde openbare instellingen;
  • ervoor zorgen dat de burgers beschikken over alle informatie over sport, sportvoorzieningen en over de in Brussel georganiseerde sportevenementen. (Om dit te realiseren zal het Sportkadaster binnenkort online beschikbaar zijn ).

Inzicht hebben in de behoeften op het gebied van sportvoorzieningen

Door het aanbod van, en de vraag naar sportvoorzieningen te vergelijken, brengt perspective.brussels de behoeftes in de verschillende Brusselse wijken in kaart.

Via een veldonderzoek, uitgevoerd in samenwerking met de lokale actoren, wordt de vraag binnen elke wijk nauwkeurig in kaart gebracht. De informatie van het Sportkadaster wordt nadien gekruist met de resultaten van dit veldonderzoek zodat de betrokken actoren een sportaanbod ontwikkelen dat beter inspeelt op de vraag.

Oprichting van een Sportcel

De ontwikkeling van sportvoorzieningen is één van de opgaven van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO).

Het Brussels Gewest richtte in 2019 daarom een Sportcel op binnen perspective.brussels. Deze Sportcel is belast met het centraliseren, analyseren en ontwikkelen van kennis op het gebied van sport in Brussel alsook met de coördinatie en promotie van het sportleven.

Ook de Taskforce Voorzieningen, aangestuurd door perspective.brussels, draagt bij aan de bovengemelde doelstellingen door publieke overheden en operationele actoren te ondersteunen in de planning en de realisatie van sportinfrastructuur.