Rust, verademing en ontspanning in het park
Rust, verademing en ontspanning in het park
 
Bevraagde ouderen studie Herrmann-Debroux
Bevraagde ouderen studie Herrmann-Debroux
 
Actieve vervoersmodi: voor elk wat wils
Actieve vervoersmodi: voor elk wat wils
 
Brugmann-ziekenhuis site Victor Horta
Brugmann-ziekenhuis site Victor Horta
 
Sport in de publieke ruimte
Sport in de publieke ruimte
© Pedro Correa
Zuidmarkt
Zuidmarkt
 

Onze omgeving heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid en op ons welzijn. De kwaliteit van onze leefomgeving verbeteren, vereist een integrale aanpak en een holistische kijk op stedelijke ontwikkeling. Daarom werkt perspective nauw samen met partners uit de welzijns- en gezondheidssector.

Een gezonde leefomgeving is een omgeving waarin het goed is om te wonen. Het is een omgeving die gezond gedrag stimuleert, waar de blootstelling aan stedelijke hinder (vervuiling, lawaai,…) zo laag mogelijk is en waarbij voorzieningen betaalbaar en toegankelijk zijn.

Via kennisuitwisseling tussen beleidsdomeinen en actoren en het creëren van een gedeelde visie, wil perspective.brussels de integratie van welzijn en gezondheid binnen ruimtelijke planning bevorderen. Een gezonde leefomgeving ontstaat immers door reeds vroeg binnen stadsontwikkeling aandacht te besteden aan fysieke en sociale omgevingsaspecten.

Zorg in de stad: een gemeenschappelijke visie en een gedeelde expertise

perspective.brussels werkt op structurele wijze met vertegenwoordigers van de welzijns- en gezondheidssector. Dit met het doel om kennis te ontwikkelen en de gezondheids- en welzijnsuitdagingen optimaal te integreren binnen stadsplanning. Op die manier trachten we antwoorden te formuleren op vragen zoals: hoe groot is de vraag naar en het aanbod van zorgverlening in Brussel? Hoe kunnen we de gezondheidsvoorzieningen en -diensten toegankelijker maken? Zijn woningen aangepast aan minder mobiele personen, zoals ouderen?

In 2017 is het samenwerkingsverband “Care in the City” opgericht om de link te leggen tussen gewestelijke bevoegdheden (ruimtelijke ordening) en gemeenschapsbevoegdheden (welzijn en gezondheidszorg). Samen met perspective.brussels bestaat deze werkgroep uit verschillende vertegenwoordigers van de welzijns- en gezondheidssector:

Care in the City: van onderzoek tot programmatie van voorzieningen

Om de uitdagingen op het gebied van welzijn en gezondheid beter binnen stadsontwikkeling te integreren, zijn binnen "Care in the City" enkele groepen opgericht.

Volgende activiteiten zijn momenteel lopende:

Welzijn, gezondheid en ruimte

  • een grondige, kwantitatieve en desgewenst kwalitatieve analyse, van de welzijns- en gezondheidsaspecten in de territoriale diagnoses die perspective.brussels uitvoert voor de Stadsvernieuwingscontracten en de strategische ontwikkelingspolen. Deze diagnoses worden opgesteld op gewestelijk schaalniveau.

In het kader van deze activiteit heeft perspective.brussels een memento opgesteld met een methodologie voor het uitvoeren van territoriale diagnoses. Verschillende territoriale diagnoses kregen dankzij dit memento reeds inbreng over het thema welzijn & gezondheid. Zo werd bijvoorbeeld een analyse gemaakt van de ervaringen en behoeften van ouderen in de zone Herrmann-Debroux. Dit ter ondersteuning van de definitiestudie die werd uitgevoerd in het kader van ontwerp van richtplan van aanleg voor dat gebied.

  • uitvoeren van specifieke, projectgebonden diagnoses op vraag van de gezondheidssector zelf (vb. analysestudie voor ziekenhuissector).

Innovatief beleidsonderzoek

  • het uitvoeren van een piloot Gezondheidseffectenstudie op het grondgebied van het Stadsvernieuwingscontract 7 (Rondom het Zuidstation). Het doel van deze gezondheidseffectbeoordeling bestaat erin het aspect welzijn en gezondheid beter te integreren binnen stadsplanning door op voorhand de potentiële gezondheidseffecten te identificeren en te evalueren.
  • het uitbouwen van een gemeenschappelijke kennis over alternatieve woonvormen. Het bestuderen en begrijpen van de eventuele moeilijkheden, maar ook de hefbomen voor de ontwikkeling van dergelijke woonprojecten.

Welzijn en voorzieningen

  • de ondersteuning bij de programmering van welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in de strategische zones door vaststelling van de behoeften en evaluatie van de opportuniteiten.
  • het in contact brengen van beroepsbeoefenaars die op zoek zijn naar lokalen voor de ontwikkeling van eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsen, gezondheidshuizen, verpleging, kinesisten, psychologen…) met de Task Force Voorzieningen. Dit om hen te helpen bij het vinden van geschikte ruimtes die beantwoorden aan hun noden en de noden van de wijk.
  • het zorgaanbod op gewestelijk niveau op een meer coherente, toegankelijke en integrale manier organiseren. Dit op basis van specifieke zorgbehoeften van de Brusselaars en in nauw overleg met de actoren op het terrein.

Aanleiding voor dit project is het versnipperde zorgbeleid, de ongelijkheid op vlak van gezondheid en de problematiek omtrent de toegankelijkheid van de zorg in het BHG. Verschillende rapporten en nota’s kaarten deze problematieken aan. Het gaat onder meer om volgende publicaties:

Organisatie van de eerstelijnszorg en –hulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Visienota – interfederatie van de ambulante zorg (Conseil Bruxellois de Coordination Sociopolitique, 2020)

Brussels Gezondheidsplan. Opgroeien en leven in goede gezondheid in Brussel (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2019)

Van mens tot mens. Onderzoeksrapport over de ervaringen van gebruikers en professionals met de Brusselse welzijns- en zorgsector (Staten-Generaal Welzijn en Zorg 2019 – deel 2)