Toolbox

Juridisch kader voor het openstellen van de school aan de wijk

De school kan bepaalde ruimtes, buiten de schooluren, openstellen aan een extern publiek. De school wordt zo een gemeenschappelijke infrastructuur die ten dienste staat van een breder publiek dan de schoolpopulatie, wat bijdraagt aan de integratie van de school in de wijk.

De algemene doelstelling van deze openstelling is een deel van de schoolinstelling toegankelijk te maken voor de wijk (een sportzaal, een speelplaats, een refter, een klaslokaal, enzovoort), wat met name overeenkomt met één van de ambities van het Schoolcontract. Deze terbeschikkingstelling houdt in dat bepaalde juridische voorwaarden moeten worden nageleefd en dat er een goede verstandhouding is tussen de medecontractanten. 

In deze online tool worden aandachtspunten behandeld die bedoeld zijn om het project voor de openstelling in overleg tussen de school en de externe gebruiker tot stand te brengen, maar ook om mogelijke problemen bij de uitvoering te identificeren. Bovendien worden er ook typecontracten voorgesteld. Deze documenten dienen louter als voorbeeld en zijn niet juridisch bindend voor Perspective. Meer algemeen is het nuttig om geval per geval juridisch advies in te winnen, om te bepalen welke regeling van toepassing is en welke het meest geschikt is voor de situatie, aangezien elk contract zijn eigen specifieke kenmerken heeft.

Valt de school onder het openbaar of privaat domein?

Is de openstelling van de school voor derden onderworpen aan de wet op de overheidsopdrachten?

 

Hoe open je de school voor de wijk?

Als inrichtende macht, directeur met beheersbevoegdheden

Als vereniging, stichting of andere

Als particulier