Toolbox

Vergunningsklassen

De klasse van de vergunning wordt bepaald in functie van de aard en de omvang van de gevaren en de overlast die door de betrokken inrichting kunnen worden veroorzaakt.

Voor iedere ingedeelde inrichting een vergunning?
Ook al zijn er meerdere inrichtingen aanwezig, er hoeft slechts één aanvraag ingediend te worden volgens de procedure van de inrichting in de strengste klasse. Als een school bijvoorbeeld een verwarmingsketel van 500 kW (klasse 3), een laboratorium (klasse 2) en een overdekte parking voor 25 voertuigen (klasse 1B) voorziet, dient voor de hele school één enkele vergunning van klasse 1B te worden ingediend.

1. Aangifte van klasse 1C en 3

Aangifte bij Leefmilieu Brussel of bij de gemeente - 20 dagen

De aangifte van klasse 1C of 3 gebeurt op een standaardformulier. De aangifte van klasse 1C wordt verstuurd naar Leefmilieu Brussel, die van klasse 3 naar het College van Burgemeester en Schepenen.

Binnen 20 dagen na ontvangst van de aangifte dient Leefmilieu Brussel of het College van Burgemeester en Schepenen:

  • een ontvangstbewijs te versturen als de aangifte volledig is;
  • de aanvrager ervan in kennis te stellen dat zijn aangifte onvolledig is en vermelden welke documenten of inlichtingen nog ontbreken. Binnen tien dagen na de ontvangst van de ontbrekende stukken verstuurt Leefmilieu Brussel of het College van Burgemeester en Schepenen een ontvangstbewijs van volledige aangifte.

De handeling waarop de aangifte slaat, kan worden aangevat na ontvangst van het ontvangstbewijs van de aangifte.

2. Vergunning van klasse 1D

Dossier van vergunningsaanvraag aan Leefmilieu Brussel - 30 dagen

Voor deze vergunning moet een aanvraagdossier worden samengesteld dat moet worden ingediend bij Leefmilieu Brussel, hetzij ter plaatse, hetzij per aangetekend schrijven of per e-mail.

Brussel Leefmilieu deelt in principe binnen een termijn van dertig dagen na de datum van het ontvangstbewijs van volledig dossier of van de ontbrekende informatie zijn beslissing mee. Is dit niet het geval, dan kan de aanvrager Leefmilieu Brussel een herinnering sturen. Indien de aanvrager na het verstrijken van een termijn van tien dagen nog steeds geen beslissing heeft ontvangen, dan wordt de beslissing geacht te zijn geweigerd.

3. Vergunning van klasse 2

Dossier van vergunningsaanvraag aan Leefmilieu Brussel - 60 dagen

Voor scholen moet een aanvraagdossier worden samengesteld en ingediend bij Leefmilieu Brussel, hetzij ter plaatse hetzij per aangetekend schrijven of e-mail.

De vergunning wordt uitgereikt na raadpleging van verschillende overheden en na een openbaar onderzoek van vijftien dagen. Vervolgens deelt Leefmilieu Brussel zijn beslissing in principe mee binnen een termijn van zestig dagen na de datum van het ontvangstbewijs van volledige aanvraag, dat wordt afgeleverd binnen twintig dagen na de ontvangst van de aanvraag of van eventuele ontbrekende informatie. Indien dit niet het geval is, geldt dit als een weigering.

4. Vergunning van klasse 1B en 1A

Dossier vergunningsaanvraag + effectenbeoordeling (MER of MES) aan Leefmilieu Brussel 1B = 160 dagen 1A = 450 dagen

Dit zijn vergunningen voor inrichtingen met een vrij grote impact op het leefmilieu, waarvoor bovenop het dossier en de plannen ook een effectenbeoordeling vereist is. Voor vergunningen van klasse 1B kan deze worden opgesteld door de aanvrager zelf. Dit heet een milieueffectenrapport (MER). Voor van klasse 1A moet de beoordeling verplicht worden uitgevoerd door een erkend studiebureau. Men heeft het dan over een milieueffectenstudie (MES).
Deze aanvragen vereisen een openbaar onderzoek van dertig dagen en het advies van de Overlegcommissie.
Het duurt aanzienlijk langer om deze vergunningen te verkrijgen:

  •  160 dagen na het ontvangstbewijs van volledig dossier voor een vergunning 1B;
  •  450 dagen na het ontvangstbewijs van volledig dossier voor een vergunning 1A.

Gemengde vergunningen
Voor milieuvergunningen van klasse 1B en 1A, die gelden voor werken die ook een stedenbouwkundige vergunning vereisen, kan de 'schoolprocedure' voor een snellere uitreiking van stedenbouwkundige vergunningen niet worden toegepast maar is de zogenaamde gemengde vergunningsprocedure vereist. De projectbeheerder ontvangt wel degelijk twee afzonderlijke vergunningen, maar deze gelden pas nadat beide documenten zijn afgeleverd. Als de milieuvergunning is uitgereikt maar de procedure voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning nog loopt, wordt de milieuvergunning opgeschort tot de stedenbouwkundige vergunning is verleend.

Meer informatie over de milieuvergunning voor de scholen