Toolbox

De gewone procedure

Regels van toepassing vanaf september 2019

Vóór de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning (SV) de procedure opstart, moet hij uiteraard eerst het project uitwerken waarvoor hij een vergunning wenst aan te vragen. De stappen die de vergunningsfase voorafgaan, zijn bedoeld om een goede architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit van het project te waarborgen en zo de uitreiking van de stedenbouwkundige vergunning vlotter te laten verlopen.

Alvorens de vergunningsaanvraag in te dienen, kan de projectdrager een projectvergadering aanvragen bij Urban.brussels.  De aanvraag gebeurt via e-mail, op het volgende adres:  proj@urban.brussels  
De aanvrager moet bij zijn aanvraag een reeks documenten voegen.

De behandelingstermijnen van het dossier en procedure

De behandelingstermijnen van het dossier

De behandelingstermijnen liggen vast in het BWRO. De gemachtigde ambtenaar heeft 160 dagen tijd om de vergunning uit te reiken of te weigeren. Deze termijn gaat in op de datum van het ontvangstbewijs voor een volledig dossier. Levert het bestuur het ontvangstbewijs voor een volledig of onvolledig dossier niet af binnen 45 dagen na de indiening, dan vangt de termijn van 160 dagen aan op de 46e dag.

Indien de gemachtigde ambtenaar zijn beslissing niet naar de aanvrager verstuurt binnen deze termijn van 160 dagen die hem door het BWRO is toegekend, dan wordt de vergunning geacht te zijn geweigerd.

De lengte van de termijnen verschilt naargelang de aanvraag in functie van de verschillende onderzoeksdaden of feiten die de vergunningsaanvraag vereist.

In het algemeen volgen de aanvragen voor schoolvergunningen de volgende standaardprocedure: 

Maak een raming van behandelingsduur van een dossier.

De gewone procedure

De gewone procedure voor een stedenbouwkundige vergunning bestaat uit vier fasen (Art. 124 van het BWRO).

  1. INDIENING VAN DE AANVRAAG
  2. CONTROLE VAN DE VOLLEDIGHEID VAN HET DOSSIER
  3. ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG
  4. BESLISSING

Indiening van de aanvraag

Zodra het dossier klaar is, kan de vergunningsaanvraag ingediend worden bij het Gewest, en dan meer bepaald bij de gemachtigde ambtenaar van urban.brussels. Concreet kan de aanvrager hiervoor terecht bij het loket vergunningen van urban.brussels of stuurt deze het dossier per aangetekend schrijven naar Urban.brussels – Arcadiagebouw - Benedenverdieping - Kunstberg 10-13, 1000 Brussel.

Controle van de volledigheid van het dossier 

Het dossier moet beschikken over een aantal essentiële elementen om als volledig te worden verklaard.

Raadpleeg de rubriek ‘Samenstelling van het dossier’ van Urban.brussels.

Met de hervorming van het BWRO, sinds 1 september 2019, is het niet langer aan de aanvrager om het advies van de brandweer (DBDMH) in te winnen alvorens zijn aanvraag in te dienen. Urban.brussels is belast met het inwinnen van dit advies bij de brandweer.
De vergunningsaanvragers moeten nu bij hun dossier voor de vergunningsaanvraag het formulier voor het verzoek om advies van de brandweer en de bijbehorende beschrijvende fiche voegen, beide naar behoren ingevuld en ondertekend. Deze documenten kunnen worden gedownload op de website van de DBDMH.

De gemachtigde ambtenaar beschikt over 45 dagen vanaf de ontvangst van de aanvraag om een ontvangstbewijs van volledig dossier of een ontvangstbewijs van onvolledig dossier op te maken. In het tweede geval vermeldt hij welke documenten of inlichtingen ontbreken. Deze moeten binnen zes maanden na de kennisgeving van de onvolledigheid worden doorgestuurd, zo niet wordt de aanvraag geschrapt.

Zodra het dossier volledig is, stelt de gemachtigde ambtenaar binnen 45 dagen na de ontvangst van de nieuwe documenten of de ontbrekende inlichtingen een ontvangstbewijs van volledig dossier op. In die periode worden de verschillende stappen die het dossier moet doorlopen en de precieze toe te passen procedure (afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, de planologische context, het bestaan van afwijkingen, enz.) vastgelegd.

Bijzondere gevallen - Vergunningen onderworpen aan een effectenbeoordeling.
In sommige gevallen moet voor het project ook een effectenbeoordeling worden uitgevoerd. Dit is met name het geval wanneer het project voorkomt op de lijst van projecten vermeld in bijlage B van het BWRO. Artikel 175/16 van het BWRO vermeldt aan welke inhoudelijke voorwaarden het dient te voldoen. Urban.brussels werkte een vademecum voor het opstellen van een effectenrapport uit dat tevens als leidraad kan dienen bij de uitwerking van het project. Vanaf de ontvangstbevestiging heeft de gemachtigde ambtenaar 45 dagen tijd om na te gaan of het dossier volledig is.

(POP UP) Wanneer is voor mijn project een effectenrapport (ER) vereist? Bijvoorbeeld wanneer het project voorziet in een nieuwe uitrusting van meer dan 1.000 m² groot of het project parkeermogelijkheid voorziet tussen 50 en 400 plaatsen.

Onderzoek van de aanvraag

Tijdens deze fase ondergaat het dossier de verschillende onderzoeksdaden, waaronder de speciale regelen van openbaarmaking (openbaar onderzoek, advies van de overlegcommissie), de raadpleging van de instanties (advies DBDMH, Gewestelijke Mobiliteitscommissie, MIVB, NMBS, ...), het advies van de gemeente, enz.

Meer informatie over de adviezen van de DBDMH, de andere instanties en de gemeente

Meer informatie over de speciale regelen van openbaarmaking

Beslissing

Zodra de onderzoeksprocedure is afgerond, spreekt de gemachtigde ambtenaar van het Gewest zich uit over de aanvraag.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Weigering van de stedenbouwkundige vergunning;
  • Toekenning van de stedenbouwkundige vergunning;
  • Toekenning van de stedenbouwkundige vergunning onder bepaalde voorwaarden die een goede plaatselijke aanleg moeten waarborgen, waardoor de aanvrager in bepaalde gevallen verplicht kan zijn om gewijzigde plannen in te dienen.

Lees de aanbevelingen van de Dienst Scholen voor een kwaliteitsvol project.