Toolbox

Adviezen van de DBDMH, de andere instanties en de gemeente

Na de verzending van het ontvangstbewijs volledig dossier vraagt de gedelegeerde ambtenaar het advies van de instanties (DBDMH, KCML, BMA enz.), evenals het advies van het College van Burgemeester en Schepenen.

Hun advies moet binnen de 30 dagen aan Urban worden toegezonden, of binnen de 20 dagen in het geval van de versnelde procedure. Bij gebrek hieraan wordt de procedure voortgezet zonder dat rekening moet worden gehouden met een advies dat na het verstrijken van de termijn wordt overgemaakt.

OPGELET: dit principe is niet van toepassing op het advies van de DBDMH, aangezien een stedenbouwkundige vergunning niet regelmatig kan worden afgeleverd zonder het advies van de DBDMH.
Wanneer het advies van de DBDMH niet binnen de vereiste termijn wordt verzonden, kan de procedure worden voortgezet, maar zal de gedelegeerde ambtenaar in alle omstandigheden moeten wachten tot hij het advies van de DBDMH heeft ontvangen alvorens over de aanvraag te beslissen en de vergunning af te leveren.