Toolbox

De plannen: GBP, RPA en BBP

PAGE A MODIFIER / fusion de paragraphe

GBP

Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) verdeelt het grondgebied van het Brussels Gewest in meerdere gebieden met hoofdbestemmingen en nevenbestemmingen, wat meteen bepaalt welke inrichtingen en activiteiten er kunnen worden ontwikkeld.

Scholen behoren tot de categorie van voorzieningen van collectief belang of van openbare dienst, die het GBP definieert als "bouwwerken of installaties bestemd voor de uitvoering van een opdracht van algemeen of openbaar belang, meer bepaald de diensten van de plaatselijke besturen, de gebouwen waarin de parlementaire vergaderingen en hun diensten gehuisvest zijn, de scholen, de culturele, sportieve, sociale en gezondheidsvoorzieningen, alsmede de voorzieningen voor erkende erediensten en lekenmoraal".

In principe kunnen scholen worden opgericht op alle locaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het GBP is bindend en alle bepalingen van het Plan zijn wettelijk verplicht, waardoor in alle vergunningsaanvragen al zijn schriftelijke voorschriften en de indeling in zones moeten worden nageleefd. Er is geen enkele afwijking van het GBP toegestaan, met uitzondering van de afwijkingen waarin het GBP zelf voorziet.

Scholen mogen gebouwd worden in gebieden voor voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten maar ook in een aantal andere zones, mits wordt voldaan aan de daaraan verbonden bijzondere voorwaarden (bijvoorbeeld: in een woongebied voor zover de vloeroppervlakte per gebouw niet groter is dan 1.000 m2).

Scholen krijgen een specifiek statuut in algemeen voorschrift 0.7 van het GBP en mogen hierdoor in alle gebieden van het gewestelijke grondgebied een plaats krijgen, maar wel:

  1. op voorwaarde dat ze "verenigbaar zijn met de hoofdbestemming van het betrokken gebied en met de kenmerken van het omliggend stedelijk kader",
  2. dat ze in specifieke gebieden een functionele en aanvullende rol vervullen bij de bestemming van het gebied
  3. en in welbepaalde omstandigheden na het organiseren van een openbaar onderzoek.

RPA

Het Richtplan van aanleg (RPA) legt de grote principes vast voor de inrichting of herinrichting van delen van het gewestelijk grondgebied waar de Brusselse Regering een specifieke ontwikkelingsdynamiek op gang wenst te brengen aan de hand van het bestemmingsprogramma, de kenmerken waaraan gebouwen moeten voldoen en de bescherming van het erfgoed.

BBP

De Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP's) zijn plaatselijke planningstools die in detail bepalen hoe het gebied in kwestie moet worden georganiseerd naar bestemming, bouwprofiel, inplanting enz. Ze bepalen welke bestemmingen in elke zone zijn toegestaan en brengen verduidelijking en aanvulling bij de regels van het GBP en de regelgevende bepalingen van het RPA.

Een aanvraag mag afwijken van een BBP, maar dan op voorwaarde dat de afwijking geen negatieve gevolgen heeft voor de basisgegevens van het plan, zoals bijvoorbeeld de bestemmingen. De aanvraag moet in dat geval duidelijk aangeven van welke voorschriften ze afwijkt. De gemachtigde ambtenaar beslist of deze afwijkingen aanvaardbaar zijn. Daarna gelden hiervoor speciale regelen van openbaarmaking.

Het GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan) bepaalt voor het hele gewestelijke grondgebied de algemene bestemming die goederen mogen krijgen, m.a.w. welke functies ergens uitgeoefend mogen worden. Scholen liggen normaal gezien in gebieden voor voorzieningen van collectief belang, maar kunnen onder bepaalde voorwaarden ook in alle andere gebieden worden gevestigd.

Het RPA (Richtplan van aanleg) geeft de grote principes aan voor de inrichting of de herinrichting van de delen van het gewestelijk grondgebied die de Brusselse Regering wil ontwikkelen, en dan meer bepaald voor het bestemmingsprogramma.

De BBP's (Bijzondere Bestemmingsplannen) zijn plannen die de voorschriften van het GBP en de reglementaire bepalingen van het RPA verder uitwerken in functie van de toestand ter plaatse om de wijkinrichting met grotere nauwkeurigheid te kunnen aanvatten. Daarom is het belangrijk om bij het opstarten van een schoolinfrastructuurproject na te gaan of voor de uitverkoren wijk een BBP geldt.